.:YOZGATNUR66:. Aklını Doğru Kullan Huzur Bul!

RİSALE

50-

SOS-YAL(IN) MEDYA

2016-05-21 14:57:00

SOS-YAL(IN) MEDYA   Terk Edemediğin Alışkanlıklarımız bizlerin en zayıf noktalarıdır. Herkes hayatını gözden geçirdiğinde görecektir ki bu zayıf noktalar insanları gerçekten çok problemlerle yüz yüze getirmiştir. Bu inkar edilemez. İnsan gerçekten azmederse bu zaaflarını kuvvetlendirip o şeylerden vazgeçebilir. Bunun için o zaaf noktalarla mücadele ederek terk yerine kavi olan noktalarla meşgul olup daha da tahkim ederek o zaaf noktalarımızı da izalasyonunu yaparak kendimizi daha da muhkem edebiliriz.             Zamanımızın söz de sosyal gerçekte asosyalleşmenin temel etkeni olan sosyal medya gerçekten insanlık için SOS veriyor. Çünkü sos-yal(ın) yani insan için yalnızlaşmak ve yalınlaşmaya götürmekte. Hani eskilerde derlerdi kavun diye aldık kelek çıktı. İşte bunun gibi zahirde insanların arasında irtibat ve iletişim sağlamakta; ama hakikate bakılırsa bu sözde iletişim hakikatte ise iletişim kuraramamanın temel sebebi ise insanları aynı ortamdayken bile farklı ortamlara sokmakta. Eskide tv. den yakınırdık şimdi bu akıllı telefon, tablet vs. şeyler Açıktı. Ailecek oturmaya insanlar hasret kaldı belki evinde mısır patlatıp hep beraber oturmanın tadını yeni nesil bilmiyor ve acı bir şey ki bu halde devam ederse de bilemeyecek. Toplu olarak bir aile meclisi teşekkül ettiğinde herkesin elinde bir cihaz muhtelif yerlerde geziniyor. Birisi bir şey sorup söylediğinde “hı.. afersin..” gibi cevap veriyor. Çünkü benden başka zihin başka yerlerde geziyor. Aynı mekanı paylaşan yabancılar gibi bir tablo çıkıyor karşımıza. Açık havada çay bahçesinde kitap okumayı severim. Bazen karşıma aynı masada oturan iki üç kişi çıkıyor. Aynı masada; lakin acı bir tablo.. Bizler dersha... Devamı

Şahsın Değil Hakkın Hatırı Âlîdir!

2016-05-04 19:10:00

Şahsın Değil Hakkın Hatırı Âlîdir! Şahsın Değil Hakkın Hatırı Âlîdir! Hakiki Meşveretin Nasıl Yapılacağı Ve Meşveret’in Su’i İstimal Edilmemesi! “Meşveretle hareket etmek lazımdır, yoksa hareketimiz ferdî olur.”[1] Meşveret ve şûrâ-i şer’î, dinin esasat ve müsellemat gibi kat’i ve sabit hükümlerinin hâricinde ve şer’î usûlüne göre yapılır. Meşverette iyi niyet ve ihtisas şarttır. Yani meşverete katılanlar, istişarede ele alınacak meselenin isabetli olan cihetini ve tercihi gereken maslahat-ı umumiyesini keşfetmek niyet ve gayretine sahib olmalıdır. Yoksa kendi maksadlarını veya bağlı olduğu şahsın, cemaatin, mesleğin, meşrebin menfaatini tahakkuk ettirmek niyetini taşıyanlarla yapılacak meşveret hak ve maslahat-ı bulmaktan daha çok karışıklıklara ve inşikaklara sebeb olur. Nitekim bu hususta Fesafis-said namı ile nurun kahramanlarından Zübeyir ağabey Meşveret hususunda şöyle bir şey söylemiştir. “Müteaddit defalar bir iş hususunda münakaşa edilir; meşveret ve müdâvele-i efkâr adı ile söze oturulur. Münakaşa ve kavga ile kalkılır. Bu kavgamsı konuşmada herkes heyecanlanır. Hisler heyecana gelir.Biri diğerine, diğeri ötekine hakaretli sözler sarf eder. İlk defa birisi hakaret eder, diğeri de misilleme yapar. İlk hakaret edip kalp kıranı kast ederek “O bana böyle dedi, ben de ona öyle dedim” der. Bu beş altı defa tekerrür edince, artık en yakın dava arkadaşına küskün durur. Bu küskünlüğü gören ikinci, birinciden soğur, ikinci ile üçüncü birleşir. Birincinin gıyabında konuşa konuşa, artık o da haricilerin müşfiki, can kardeşine küsücü olmuştur. Artık o birincinin hakkında tenkitler ve ... Devamı

İttihad-ı İslam Üstadımız Said Nursi’nin Gayesiydi

2016-05-04 10:19:00

İttihad-ı İslam Üstadımız Said Nursi’nin Gayesiydi       Aziz Kardeşlerimiz! bu gelen leyle-i miracın hakkımızda ve alem-i islam hakkında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, islam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların izalesi ve rahmete dönmesini Bar-ı Gah-ı Kibriyadan ümid ediyoruz.  Bu vesile ile ittihad-ı islam-ki Necib Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin bir gayesidir -zahiren vücuda geliyor olması, bu babta müjdeci kararlara imzalar atılması ve o ittihadın zahiri manasını ifade eden İslam İşbirliği Teşkilatının madden daha kamil manada teessüsü hepimizi sevindirmiştir.   Bu mana için gayret gösteren başta sayın Reisi Cumhurumuz ve Hükümet erkanımızı tebrik ve takdir ediyor, ittihad-ı İslama dair Bediüzaman Hazretlerinin mühim derslerinden ve lahiklarından bir kısmını nazar-ı dikkatinize arzediyoruz.    Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Talebe ve Hizmetkarları Hüsnü Bayramoğlu, Abdullah Yeğin  Aziz, sıddık kardeşlerim, Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla, inşaallah herbiriniz kırkbin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırkbin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrik ile beraber, hakkımızda inayet-i Rabbaniye pek zahir bir surette tecelli ettiğini tebşir ederiz.   Üstadımız Bediüzzaman Hz. bu yaşadığımız musibetlerin tahlili sadedinde bizlere şöyle ders veriyor ve bu musibetlerin netaicini ifade edip nazarımızı ... Devamı

"Risale okumanın zamanı geçti.", şeklindeki eleştirilere nasıl c

2016-05-01 16:55:00

"Risale okumanın zamanı geçti.", şeklindeki eleştirilere nasıl cevap vermeliyiz?   Bir şahıs için İslamî ilimleri, süreklilik ve devamlılık bakımından iki kısma ayırabiliriz: Birisi, her anda ve her şartta lüzumlu olan ilimlerdir ki; bunlar imana ve marifete dair ilimlerdir. Bir insan bu ilimlere ömrünün son anına kadar muhtaçtır. Bu iman ve marifet ilimlerinde bir sınır, bir son mertebe yoktur, insan ne kadar tekemmül ve terakki etse kârdır. Bu ilimler, gıda noktasından sürekli ihtiyaç duyulan ekmek ve su değerinde olan ilimlerdir.  İnsan maddeten nasıl ekmeksiz ve susuz yaşayamaz ise; aynı şekilde iman ve marifet ilimleri olmaksızın, insan manen yaşayamaz. Hatta bu ilimlerin bazı kısımları vardır ki; hava gibidir her an solumaya insan muhtaçtır; bu tevhid ve Allah’ın isim ve sıfatlarının kainat üstündeki tecellileridir. İnsan başını nereye çevirse, bu nevi ilim ve tefekkürle karşılaşır. İnsaf ve sağlıklı bir kafayla Risale-i Nurlara bakanlar, Risale-i Nurların kahir ekseriyetinin, bu sürekli ve devamlı olan ilimler sınıfından olduğunu itiraf edeceklerdir. Yani Risale-i Nurlardaki ilimler; ekmek, su ve hava mesabesinde olan ilimlerdendir. Bu sebeple Risale-i Nurlardaki ilimler, değil bir insanın, bütün insanlığın her döneminde en önemli ve gerekli bir ilim sınıfıdır. Diğer İslami ilimler ise, insanın ömründe bir veya iki defa ihtiyaç duyacağı ilimlerdir. Bunlar genelde kıraat ve ilmihal bilgileridir. İnsan ömründe namaz nasıl kılınırın cevabını bir kez öğrenir, belki bir de yanılır ve unutur ise; bir daha bakma ihtiyacı hisseder, bunun dışında başka ihtiyaç hissetmez. Bu sebeple bu gibi ilimler, insan hayatında sürekliliği ve devamlılığı olan ilimler değildir.Tabi sürekli ve devamlı olmaması, önemsiz olduğu an... Devamı

Talikata Dair..

2016-05-01 17:13:00

Risale-i Nur'da Talikata Dair.. Ta'likat Hakkında Bilgi Verir Misiniz? “Ta’likat namındaki te’lifatı, Mantık’ta bir şaheserdir." (S: 762)  “Bilâhare Hazret-i Üstad (R.A.) -İşarat-ül İ’caz, Kızıl Îcaz, Hutbe-i Şamiye, Reçetet-ül Ulema ve Reçetet-ül Avam ve elyazı Ta’likatkitabları hariç- bütün Arabî risalelerini Mesnevî-i Nuriye şeklinde tasnif ettikleri zaman, çok kavî bir ihtimal ile bu eser Üstadımızın eline o sıra geçmemiş olsa gerektir." (Basdıllı Ms: 339) “Ve ilm-i mantıkta, İbn-i Sina’nın te’lifatından geçecek "Ta’likat" namında hârika bir risalesi var." (B: 149) "Ta'likat" namında hârika bir risalesi var. İşkal-i mantıkıyeyi kıyas-ı istikraî cihetiyle on bine kadar iblağ edip, hiçbir âlimin yetişemediği bir derece-i ihata göstermiş. (T: 212 ) Ta'likat'tan “Hem Eski Said’in ilm-i mantık noktasında bir şaheser hükmünde bulunan gayr-ı matbu’ Ta’likat’tan süzülen i’cazlı bir îcaz-ı hârikada, müdakkik ülemaları hayret ve tahsinle dikkate sevkeden, matbu’ "Kızıl Îcaz" namındaki risale-i mantıkıye Risale-i Nur’la bağlanmasına ve şakirdlerinin âlimler kısmının nazarına göstermek lâyık gördüm." (K: 140) Ta'likat: Mantıkta bînazir bir eserdir, nazariyat-i mantıkiyeyi tatbikata takrib eder. (A.Bediyye: 691) Son Şahitlerde ise; Molla Habib ve Tâlikat Evet, Molla Habib Milis Albayı Bediüzzaman'ın ilk nur kâtibiydi. İşârâtü'l-İ'caz tefsirinde ve Emirdağ mektuplarında sadece ismini okuyabildiğimiz böyle bir kahraman şehid, şefkat kahram... Devamı

Çöplükte biten gülden sakının, diye bir söz (hadis) var mıdır, v

2016-04-26 19:08:00

Çöplükte biten gülden sakının, diye bir söz (hadis) var mıdır, varsa ne demektir?     Değerli kardeşimiz; “Çöplükte yetişen güllerden / çiçeklerden sakının / onlara değer vermeyin.” mealindeki hadis, hem merfu yani Peygamber Efendimiz (asv)'in, hem de mevkuf yani Hz. Ömer (ra)’in sözü olarak nakledilmiştir.(Aclunî, I/272). Bununla çevresi, muhiti iyi olmayan ve o muhitin İslama aykırı gelenek, görenekleriyle yetişen güzel kızla evlenmenin sakıncalarına dikkat çekilmiştir. Darekutnî, bu hadisin sahih olmadığı kanaatindedir. (a.g.e) Kanaatimizce bu hadisten maksat soy-sop ayrımcılığı değildir. Bilakis yetişilen çevrenin iyi veya kötü olmasının tesirine ve yetiştiği çevrenin kötülüklerinden etkilenen kimselere dikkat çekilmiştir. Çünkü İslam’da denkliğin temel unsuru din ve ahlak noktasıdır. Nitekim, “Bir kadın dört şey için nikahlanır: malı, hasebi, güzelliği veya dini için... Dindar olanı tercih edin ki, eliniz dert görmesin.”(Buharî, Nikah, 15) mealindeki hadiste de bu gerçeğe işaret edilmiştir. Elmalılı Hamdi Yazır, “Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, bilin ki Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir.” (Teğabun, 64/14) ayetini açıklarken bu konuya dikkatleri çekmektedir. Ayrıca bu durumun sadece kadınlar için değil erkekler için de geçerli olduğuna dikkat çekmektedir: Ayette geçen "Ezvac", zevc kelimesinin çoğuludur. Erkeğe de dişiye de denir. Burada hitab... Devamı

​Said Nursi ile ilgili 100 yıllık tartışmayı sonlandıracak belge

2016-04-19 13:35:00

​Said Nursi ile ilgili 100 yıllık tartışmayı sonlandıracak belge Kurulduğu günden bu yana tarihçilerin gündeminden düşmeyen sık sık da ülke gündeminde yer alan Kürt Teali Cemiyeti’nin üye listesi yayınlandı. Özellikle Bediüzzaman Said Nursi’nin cemiyete üye olup olmadığı neredeyse 100 yıldır tartışılıyordu. Nurettin Ceylan’ın İngiliz Ulusal Arşivi’nden bulduğu orijinal belge ile tartışmalar sona eriyor. 50’yi aşkın orijinal belgenin kullanıldığı Gerçeğin Aynasında Bediüzzaman adlı kitapta 20’yi aşkın belge ilk kez yayınlanıyor. Bu belgelerden biri de bütünü ilk kez yayınlanan Kürt Teali Cemiyeti’nin üye listesi. Bugüne kadar ortaya herhangi bir belge konmadan sadece kişilerin o dönemde kurduğu ilişkilerin kuvvetine göre listeler çıkarılmıştı. Böyle olunca bazı listelerde Bediüzzaman Said Nursi’nin adı geçmekte iken bazı listelerde bu isme rastlanmamaktaydı. İNGİLTERE RESMİ BELGESİ: KÜRT TEALİ CEMİYETİ ÜYE LİSTESİ Nurettin Ceylan’ın İngiltere Ulusal Arşivi’nin Forreign Office (Dışişleri Bakanlığı Arşivi) bölümünden aldığı belgede 17 Haziran 1919’da İngiltere Askeri İstihbarat Şefi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı’ndan daha önce İstanbul’daki Genel Karargah’tan almış oldukları Kürt Teali Cemiyeti’nin yönetmeliğinin bir kopyasını istemektedir. Bu yazıya cevap olarak gönderilen yazıda cemiyetin yönetmeliği ile birlikte tam 20 üyesinin de isimleriyle birlikte haklarında kısa açıklamalara yer verilmiş. İngiltere Askeri İstihbarat Şefi’nin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı’ndan Kürt Teali Cemiyeti yönetmeliğinin kopyasını istediği yazı Belge Tarihi: 17 Haziran 1919, Belge No:91082 FO 371/4191 Askeri İstihbar... Devamı

Eyüp Ekmekçi'den Kadir Mısırlıoğlu'na Cevap

2016-04-14 11:18:00

Zübeyr Gündüzalp ağabey'in yanında hizmetinde on sene kalan ve elan İzmir'de hizmeti imaniye ve Kur'aniye de çalışan Eyyüp Ekmekçi, Kadir Mısırlıoğlu'nun Bediüzzaman Hazretlerinin medresetüzzehra için tahsis edilen ondokuzbin altını güya bir kısmını şahsına kullanmış ifadelerine cevap verdi. BEDİÜZZAMAN'I ANLAMAK ( Kadir Mısırlıoğlu Hocamız da okusun )    Bazan küçük bir şey, büyük bir iş yapar         Öyle şerait oluyor, tahtında az bir hareke sahibini çıkarıyor tâ a'lâ-yı illiyyîn... Öyle hâlât oluyor ki; küçük bir hareket, kâsibini indiriyor tâ esfel-i safilîn...  Lemaat- Bediüzzaman.  "Haddini bilmek gibi irfan olamaz" Hazreti Bediüzzaman hakkında naseza laf-ü güzaf eden birilerinin naseza laflarına cevap değil; akil ve münsif olanlarla bir sohbet ve dertleşme yapmaya bir ihtiyaç hissettik. İzzet-i ilmiye hasleti o zatta çocukluğundan beri harikulade bir şekilde kendini göstermiştir.   Mesela çocukluğunda amcasının çorbasını dahi içmemek derecesinde vicdani bir izzet hissi,ileride İzzet-i ilmiyeyi muhafaza hususunda mutlak denecek derecede nastan  gelecek her türlü teberru,hatta zekatı da almamak tarzında bir izzet-i ilmiye seciyesini netice vermiştir.   Gençliğin en heyecanlı devresinde" on sene İstanbulda gezdim  bir tek kadına bakmadım"cümlesinin ifade ettiği bir takva-yı azam'ın sahibidir.Bunların hakkıyla ifadesini Tarihçe-i  Hayatına bırakalım.    Biz asıl mes'elemize gelelim asırlardan beri küfür ve dalalet hurafeler üzerine bina edile gelmiştir.Mesela ağaca tapmışlar, taşa tapmışlar,gü... Devamı

Risale-i Nur tedavi eder, ama...

2016-04-14 10:47:00

Risale-i Nur tedavi eder, ama...   ‘Kur’ân eczanesinden alınan ve bu zamanın yaralarına tam şifa olan Risale-i Nur eserlerini okuduğumuz halde neden tedavi olamıyoruz?’ sorusu bugünlerde çokça kafamı meşgul eden bir meseledir. İşte bu sorunun cevabını ararken, ‘Acaba okumalarımızda mı problem var?’ diye düşündüm. ‘Nasıl bir doktorun verdiği ilâcın kullanım şeklini, doz ayarını iyi bilemediğinizde şifa bulamıyorsak, bu manevî ilâçları da kullanırken acaba yanlışlar ve kusurlarımız mı var?’ diye düşündüm. Evet, okumak ciddî bir iştir. Goethe’nin dediği gibi, “Okumayı öğrenmek san’atların en güç olanıdır… Tam seksen yılımı bu işe verdim. Yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem.” Okumak; aslında derinleşmek, okuduğunu hayata geçirebilmek, hayata katmaya değer olmayan şeyleri okumamak ve okuduklarından da başkalarını faydalandırmaktır. Dolayısıyla rastgele okumalar aslında gerçek okumalar değildir. Elbette okunan bu eser, Kur’ân kaynaklı ise faydasız, feyizsiz olmayacaktır. Lâkin şuurlu okumalara ihtiyaç vardır. Asır, olanca tahribatıyla hepimizi hastalandırmaktadır. Dolayısıyla hiçbir şeyimiz yokmuş gibi yaşamak ve okumak, hastalıklarımızın farkına varamamak, en başta bu ilâcın devasından istifadeyi azaltacaktır. Okumaya ulvîlik ve anlam kazandıran, “Rabbin adıyla” okumak olsa gerektir. İşte bana göre bütün mesele bu ilk âyetin dersinden gaflet edişimizdir. Zira okuyup istifade etmek de, kemale ermek de, ilim sahibi olmak da, manevî hastalıklardan kurtulmak da, ancak Allah adına okumalarla gerçekleşecektir. Aksi okumalar Kur’ân bile olsa hisleri, nefsi, enaniyeti ve riyakârlığı besleyen ... Devamı

Biz hizmet için oy veririz ...

2016-04-12 08:30:00

Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden Şanlıurfalı Abdülkadir Badıllı, hükümetin dershaneleri dönüştürmesine karşı olan Gülen Cemaati’ni eleştiriyor: “Biz hizmet için oy veririz ama onlar pazarlık yapar.” Dershanelerin dönüştürülme tartışmaları büyüyor. Gülen Cemaati bu karara tepki gösterirken, Bediüzzaman Said Nursî’nin Şanlıurfa’da yaşayan talebelerinden Abdülkadir Badıllı da bu konuda çarpıcı yorumlar yapıyor. 77 yaşındaki Badıllı, dershane tartışmaları sırasında Gülen’in “Bunlar cennet’in kapısını da kapatırlar” sözlerine tepkili… “Dershane Cennet kapısı mıdır? Bu tepki, değirmenin suyu kesildiği için, bence niyetleri bu. Yoksa halkın istifadesi kesildiği için değil” diyen Badıllı, amaçları gerçekten hizmet etmek ise başka dershaneler beş alıyorsa, onlara bir almalarını öneriyor: “Ama böyle değil, bilakis başkasının aldığından daha fazla ücret alıyorlar. Değirmenin suyu kesildiği için bu kadar feryat etmek doğru değil. Cemaat dediğimiz, Fethullah Hoca Cemaati’dir. Fethullah Hoca’nın Cemaati, hükümet içinde hükümet kurmak istiyor. Fethullah Hoca’nın kendini böyle siyasi meselelerin içine sokması hoş değil.” 500 DERSHANELERİ VAR Gülen’in kendi şahsiyetini ortaya koyan bir hoca, bir âlim olduğunu söyleyen Badıllı, dershanelerin kapatılmasına karşı çıkışını ise beğenmiyor. Badılla’ya göre dershanelerin yararlarının yanı sıra zararları da var: “Halk ‘Bunların elinde en az 500 dershane var. Bunlar gelecek gelir için bu kadar telaş ediyor’ diyor. Ben de öyle zannediyorum. Hakikaten çok büyük bir gelir. Sanki talebelerin hepsi dershaneye gelirse, birde... Devamı

Ötelemek Ve Ertelemeyi Bilmeliyiz

2016-04-11 13:06:00

Ötelemek Ve Ertelemeyi Bilmeliyiz “Vicdanın anasır-ı erbaası ve Ruhun dört havassı olan irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye, herbirinin bir gayat-ül gayatı var! Ø  İradenin ibadetullahtır. Ø  Zihnin marifetullahtır. Ø  Hissin muhabbetullahtır.    Ø  Latifenin müşahedetullahtır. ve  TakvaDenilen ibadet-i Kâmile, dördünü tazammun eder. Şeriat şunları hem tenmiye, hem tehzib, hem bu gayat-ül gayata sevkeder.”[1] Kat'iyyen bil ki:Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır. Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billah içindeki marifetullahtır. Cinn ü insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en safi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.             Evet,bütün hakikî saadet ve hâlis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara; ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır. Onu hakikî tanımayan, sevmeyen; nihayetsiz şekavete, âlâma ve evhama manen ve maddeten mübtela olur.” [2] Malumdur ki her insanda nefs-i emmare bulunmaktadır ama maddi ama manevi nefs-i emmare.. Nefs-i Emmarenin isminden de belli olduğu gibi emreder, cebreder ve istediği şeyi cebren ve hile ile yaptırmak için havada taklalar atar yeter ki o istediği şey olsun. Baktı yaptıramıyor mu o zaman insana sıkıntı vermeye başlar. Mesela bir şeyi yemek istiyor, içmek istiyor onu elde edene dek her şeyi yapmaya gayret eder. Elde... Devamı

Zülkarneyn ve Nişanyan

2016-03-27 09:55:00

Zülkarneyn ve Nişanyan bahaeddinsaglam@gmail.com Sevan Nişanyan sürekli olarak İslam Dininin temel kaynağı olan Kur’an’a saldırıyor. Bunu aydınlanmak için yaptığını söylüyorsa da; yazılarında her zaman ve açıkça bütün inananlara, özellikle Müslümanlara hakaret ederek Kur’anın hurafe ve çalıntı olduğunu iddia ediyor. En son saldırısını da Zülkarneyn kıssası üzerinden yapıyor. İşte iddiaları: 1) Kehf suresinde geçen Zülkarneyn kıssası, bir Süryani menkıbeden uyarlanmadır. Bu sure, bütün tefsirlerde bildirildiği gibi 622’den önce Mekke’de değil de, Medine döneminde yazılmıştır. Çünkü bu kıssa, 629’da bir Süryani tarafından yazılmıştır. 2) Bu Süryani metin, o günün siyasi olaylarına atfen yazılmış uydurma bir efsanedir. Bu efsane yazıldıktan sonra iki ay içinde Medine’ye ulaştırılmıştır. 3) Muhammed, bu kıssadaki Hıristiyan unsurları atmıştır; kendi anlayışına mal etmiştir. 4) Nöldeke, Reinink ve K. Van Blad gibi oryantalistler, bu Süryani İskender kıssasının Kur’andaki anlatımın kaynağı olduğuna işaret etmişlerdir, diyor. 5) Zülkarneyn, zikr, yecüc-mecüc ve sed gibi Kur’anda geçen kavramlar, aslında tarihî rivayetlerin tekrarıdır; Kur’an vahiy değildir; Allah yoktur.. Dinler ve dindarlar bunları uydurmuşlardır, diyor. İşte bu iddiaların cevabı şu gelen beş temel ve evrensel bilgidir: Evvela: Sevan Bey, dil ve tarihi bütün yönleriyle bildiğini söylüyor. Fakat bu ve benzeri kıssaların evrensel manalarını bilmediği görülüyor. Çünkü bu metinleri ucuz, siyasi hurafeler olarak görüyor. Hâlbuki Tevratta ve Kur’anda geçen kıssaların hiçbiri tarih&ic... Devamı

Eyüp Ekmekci ;Mutlak Vekil Mes'elesini İyi Bilmek Gerekirdi

2016-03-20 15:53:00

Esselamu aleyküm  Eyüp Otman'ın yazısına binaen Kimseye cevap olarak değil okuduklarım ve Hazret-i Üstad'dan sağlam nakiller üzerinden bir beyanda bulunacağım. Evvela "mutlak vekil" mes'elesini iyi bilmek gerekirdi.Bunda geç kalınmıştır.Üzerinden çok zaman geçtiği için sebepleri üzerinde çok durmayacağım. Hazret-i Peygamber (a.s.m) İmam-ı Ali(R.A):"Ben tenzili için harbettim sen te'vili için harbedeceksin." buyurmasındaki maslahat-ı azime var Hazret-i Üstad'ın son vasiyetindeki "Mutlak vekil" tabirinin konulmasında.   Şimdi Üstadımızdan iki hatıra nakledelim:  Merhum Atıf Ural Ağabey Ankara'da tab' vazifesini ifa ederken Hazret-Üstadımızı ziyaretinde:"Üstadım Risale-i Nur'da şimdiki gençlerin anlayamayacağı Arabi,Farisi kelimeler var.Her sahifenin altına haşiye gibi bir lügatçe yazsak" diye teklif edince,niyet güzel olmasından, "Tam kardeşim" diyor.Hemen arkasından "fakat" diyor."Risale-i Nur'un dersleri hakaik-i ilahiye olduğundan,lügatçeye bakmak için nazarını satırdan kaldırdığında mana kaçar." buyuruyorlar.   Anladığımız: Risale-i Nur dersi,okuması akılla beraber kalp,ruh,sır,bütün letaifle konsantre istiyor.Böyle meselelerde tatbikata bakılır.Hazret-i Üstad kendi hayatında hararetle tam bir külliyat tab'ına çalışması ve Medrese-i Nuraniyesinde her sabah üç-beş saat devam edem derslerinin tarzı,bizim Hazret-i Üstada,azami istifade için azami sadakatla ne tarzda ittiba edeceğimizin tarzını göstermektedir. Hatta bir gün Haşir Risalesinden Nur Erkanlarına bir ders okuyor."Anladınızmı"diyor."Anlamadık Üst... Devamı

İlim Amel içindir !

2016-03-18 19:06:00

                         İlim Amel içindir ! Bahsimiz olan ilmin, fazileti netice vermesi ve kemal sıfatlarını kazandırması ve bu sıfatların fiili hayatta görünmesi ile alâkalı olarak Risale-i nur’dan icmalî hükümler halinde birkaç nümunesini kaydederiz. Yani hakiki bir nurcu: 1- İhlası esas alır. Yani hizmet-i diniyede Rıza-yı İlâhîden başka maksadlara ve şahsi menfaatlere göz dikmediği, fiiliyatında görünür. 2- Sadakatla hizmet eder. Yani, kitabta gösterilen düsturlara tavizsiz bağlılığını fiilen gösterir. 3- Ahirzaman fitnesinin cemiyette intişar eden bid’alarından uzak durmaya dikkat eder. 4- Lâübaliyane hareketlerden kaçarak ciddiyeti muhafaza etmeye gayret edip, vakarlılığı hareketleriyle telkin eder. 5- Teferruatta ve şahsî hukukta müsamahakâr davranıp ihtilâf çıkarmaz. Ancak hukuk-u umumiyede münakaşalara girmeden hakkı müdafaa ve tebliğ eder. 6- İktisada riayet eder ve medeniyet-i hazıranın israflı hayatından ve fantaziyelerinden fikren ve fiilen uzak durmaya gayret eder. 7- Siyaset-i hazıranın meraklarından ve alâkalarından uzak durur. 8- Hayatta istiğna düturunu esas alıp meslek-i Nuriyenin izzetini koruduğu hayatında müşahede edilir. 9- Müsbet hareket eder. Tarafgirane çekişmelere ve mücadelelere girmez. 10- Enaniyet, hodfüruşluk, riya, hubb-u cah, teveccüh-ü nas gibi hissiyatın te’sirinde kalmayıp hayatında tevazukârlık gibi haller görülür 11- Ciddî bir gayesi olup dava adamı evsafına sahib olur. 12- Hürmete lâyık olanlara samimî hürmet eder. 13- Aslâ yalan söylemez. Sözüne itimad edilir. 14- Gayetle şefkatli ve halim-selimdir, zulmetmez. 15- Mürüvvet... Devamı

Bu Hizmet, Kafa Feneri ile Yürümez!

2016-03-17 16:24:00

Bu Hizmet, Kafa Feneri ile Yürümez!   “Bir insanı yakalamak ve kendine çekmek; onun o hissini okşamakla kendine bağlar, hem onun ile onu mağlub eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zaîf damarından ehl-i ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakikî olmayan bazı bîçare dostlarımı o suretle çektiler, manen onları tehlikeye attılar.”[1] Hakiki her nur talebesi Risale-i nur ölçülerine göre hareket eder. Bazen bazı aldatan ve aldananlar tarafından nur talebeleri aldatılmak istenir ve kısmen de aldanırlar. Bu aldatmak taktiği tarihin her sürecinde karşımıza çıkmıştır ve çıkmaktadır ve çıkacaktır. Bu imtihanın sürecinin faslındandır. Burada bize düşen şuurlu olmak vasıtasıyle bu çeldiricilere aldanmamaktır. Bir komite düşünün ki her yere sokulmuş ve bünyeye girdikten sonra desise ve cezbezelerle hizmetin omurgasına yerleşmeye çalışmış ve yer yer bunda muvaffak olmuştur bu zındıka komitesi.. Her yere sokulan ve çok şekillere giren bu komiteyi tarihçe-i hayat’ı okuyan herkes varlığından haberdar olmuştur. “Efendiler! 30-40 seneden beri ecnebi hesabına ve küfür ve ilhad namına bu milleti ifsad ve bu vatanı parçalamak fikriyle, Kur'an hakikatına ve iman hakikatlarına her vesile ile hücum eden ve çok şekillere giren bir gizli ifsad komitesine karşı, bu mes'elemizde kendilerine perde yaptıkları insafsız ve dikkatsiz memurlara ve bu mahkemeyi şaşırtan onların Müslüman kisvesindeki propagandacılarına hitaben, fakat sizin huzurunuzda zahiren sizin ile birkaç söz konuşacağıma müsaade ediniz.”[2]Bu metni okuyupta dehşete düşmemek elde bile değil. Öyle bir komite ki, hem Kur’an hem iman hakikatine hücum ediyor. Hem b... Devamı

RİSALE-İ NUR'U NASIL OKUYALIM ?

2016-03-09 10:19:00

RİSALE-İ NUR'U  NASIL OKUYALIM ? √ Gazete gibi okumayın  (Mektubat 47) √ Dikkatle okumalı  (Mektubat 493) √ Merakla okumak  (Lem'alar 376) √ Defalarca okumak  (Şualar 549) √ Bütün külliyatı okumak  (Şualar 550) √ Risaleleri ciddi okumak (Barla 142) √ Zevki ruhani ile okumak  (Barla 208) √ Aşk ile okumak  (Barla 217) √ Her gün tefekkürle okumak   (Kastamonu 31) √ Yavaş yavaş okumak  (Emirdağ 65 )   √ Teenni ve dikkatle okumaya   (Tarihçe  319) √ Nurları sebat ve  sadakatla okumak ( Tarihçe 689) √ Zevki manevi ile okuman ( Barla 91) √ Mütalaa edilse ve  müzakere edilse  (Şualar 314) √ Sebat ve devamla ve  niyeti halisane ile Okumakla  (Tarihçe 547) √ Okumak ve müştakların  hevesini tahrik ettiğinden  (Şualar 517) √ Bir defa okumak kafi değil, hepsi yanında bulunup  daima okumak  (Barla 51) √ Her birini yüz defa okusam,  yüz birinci defa  hiç okumamış gibi  büyük bir zevki manevi ile  okumam dahi  yüksekliğine şahiddir. (Barla 91).. Kaynak: HavadisiNuriye Risale-i Nur Araştırma Merkezi Yozgatnur... Devamı

Hüsnü BAYRAMOĞLU Ağabeyden bazı hatırlatmalar

2016-03-09 10:41:00

Bismihi Subhanehu   Aziz, Sıddık Kardeşlerimiz!   Hizmet-i imaniye ve Kur'aniyenizi tebrik eder, sadakat, ihlas, takva ve Nurlara kanaat ile istihdamınızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.  Üstadımız Hazretlerinin ve talebelerinin Lahikalarda neşretmiş olduğu bazı mektupları beraber mütalaamız için leffen arzederiz.    Bediüzzaman Hz.'nin Hizmetkarı ve Talebesi Hüsnü Bayramoğlu  ------❈❈❈------❈❈❈------   Birinci nokta: Nimet ve rahmet-i İlahiyenin fiatı, şükürdür. Biz, şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi; zulmümüzle, isyanımızla gadabı celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nev-i beşer, tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemiz de olacak.    İkinci nokta: Hadiste var ki: "Hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden şekva ediyorlar ki; onların yüzünden yağmur kesilir, hatta bizim de nafakamız azalır." derler. Evet bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki, rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor, masum hayvanlar da azab çekerler.   Üçüncü nokta: Ayette vardır: "Öyle musibetten kaçınız ki; geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz, masumlar ve mazlumlar da içinde yanar." Çünkü, musibet-i ammeden masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar, hikmet-i diniye bozulur. Çünkü din; bir imtihan, bir tecrübedir. O vakit, Ebu Cehil gibi fenalar, aynen Ebu Bekir-i Sıddık Radiyallahu Anh gibi tasdik ederler. Onun için, musibet-i ammede masumlar da bela çekerler.    Dördüncü nokta... Devamı

Said özdemir Ağabeyimin Cenaze Merasimi

2016-03-03 07:34:00

Said özdemir Ağabeyimin Cenaze Merasimi Said ÖZDEMİR Ağabeyimizi vefatından bir hafta evvel 60 yıllık hayat arkadaşı olan Rahime teyzemizin cenaze taziyesinde gördüm. Ağabeyimizi görmek ve hasbihal etmek için yola çıktım. Kendisini öz Elif sitesinin altında taziye kabul yerinde gördüm.   Eyüp EKMEKÇİ Ağabeyimi de gördüm. Gündüz ise Nurcuların ağabeyi Abdullah YEĞİN Ağabey ve Hüsnü BAYRAMOĞLU Ağabey ve daha nice nur talebesi Said Ağabeyimize moral olmak ve taziye sunmak için gelmişti.   Said ağabeyimle ve daha nicelerle görüştük orada. Said ağabeyimin dizinin dibine oturdum hal hatır.. mesrur olmuştum Ağabeyimi görmekle. Gecenin geç saatlerinde 00:30 gibi evinde tekrar gördün akaribi ile hem haldi. Küçük ve hususi odasında idi..   Ben rahatsızlık vermek istemedim selam verip ayrıldım. Meğerki son görmem olacakmış bu ağabeyimi. Ertesi gün yapacağım bir hizmet var mı diye sordum ama benlik bir şey yoktu. Yola koyuldum geldim. Otobüste mi yoksa başka zaman mı hatırlamadığım bir rüyamda bizler Ankara yönüne giderken Said ağabeyim (r.h.) bizim geldiğimiz istikamete teleferikle gidiyordu. Net bir surette ağabeyimi gördüm. Uyandım bir mana veremedim bu rüyaya ve halende tam mana veremiyorum.   Birkaç gün sonra said ağabeyimin rahatsızlandığını duydum ve hatta yalan haber yapan bir sitede ağabeyimin vefat ettiğini duyuran bir kazip haber yayınlandı. Ben de tahkik ederek yalan haber olduğunu yazdım ve sanal ağda Said Ağabeyim hayatta olduğunu ve herkese bunu yaymasını rica ettim.   Said Ağabeyimin sağlık durumu hakkında gün aşırı haberler aldım. Cuma sabahı 05:45 gibi telefonum çaldı. Isparta üstadımın evinden Hurşit ağabey aradı ve “Said Ağabeyimin vefat ettiğini duy... Devamı

Şerh ve izah Çalışmaları

2016-03-03 07:29:00

Şerh ve izah Çalışmaları   Risale-i Nur’un şerh ve izahı ehemmiyetli bir vazife olarak nur talebelerine tevdi edilmiştir. Mürur-u zamanla daireye sadakatle dahil olan yeni nur talebeleri teknolojinin getirdiği sühuletle çok daha kolay bir tarzda nurlara eski nur talebelerinin çektiği sıkıntıları çekmeden onlar kadar belki de onlardan daha fazla Külliyata vâkıf olacakları akıldan uzak bir şey değildir. Telefonlar ve muhtelif nur sitelerinde var olan külliyat metinleri ve ders videoları insanın nurlarla ünsiyet kesbetmesi ve nurlara kalb ve ruhunun ısınıp dostluk oluşturmasına muavenet etmekte, asistan vazifesini görmektedir.   Nedendir bilinmez ki ya bir hased yada nura sadakat namına yapılan her şeye muhalefet etmek gibi bir his veya bir damar bazı eşhasta tezahür etmektedir. Hakikaten garip hâldir bu hâl. Çünki  “Risale-i Nur bir kenz-i mahfî ve bir sandukça-i cevher ve menba-i envârdır.”[1] Böyle bir kenz-i mahfi olan gizli hazinenin cevherlerinin çıkartılmasına karşı çıkılması ise acınacak bir hâldir.   Risale-i Nur Külliyatı “bir kenz-i mahfîyi iddihar ediyor.”[2] Bu iddiharat yani yapılması gerekli olan işi yapanları hased veya bağnazlık damarı ile tenkid edip yaptığı vazifeye sed çekmeye çalışmak ise bir hamakattir. Faraza sadîk olsan,sadîk-ı ahmak olursun. Adüvv-üd dinden daha muzırsın.” [3] belki ağır olmadı mı dersin ama şuna bakmak lâzım. Yapılan işe ortaya sonradan bir şeyler peydahlamak değildir, var olan bir hazinenin cevherlerinden istifade ederek bir şey yapmaktır. Ortaya bir emek, bir eser, bir sühulet çıkartmaktır. “her şeye zahire göre hükmetmemek gerektir. Muhakkikin şe’ni; gavvas o... Devamı

Abdulkadir Badıllı ; Kur'anda Risalelere İşaret Var mı?

2016-02-08 17:05:00

Abdulkadir Badıllı ; Kur'anda Risalelere İşaret Var mı?   Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin talebelerinden Abdulkadir Badıllı Nurettin Yıldız ve İsmail Mutlu'nun yaptığı bazı açıklamalara reddiye yazdı. Birincisi kem ayarların diyarından gelen cahilane vızıltılar ve cehli mutlak olan vızıltıların biri kendini yegane fetva emini sayan Nurettin Yıldız isimli bir şahıs.   İkincisi de yıllardan beri izinsin haksız bir tarzda risale-i nurlara fuzuli ve alakası olmayan bazı konuları ekleyerek satıp onun ile geçinen ve kendini hülyalarla allame sayan kangallı İsmail Mutlu adlı bir kimse.   Birinci cehaletli vızıltı sahibi olan şahıs ‘fetvameclisi.com’ isimli sitesinde kendisine yöneltilen Kuranda Risalelere İşaret Var mı? Sualine cevaben  demiş ki : Ciddi olalım; Kur’an’ımız Abdullah’ın oğlu Muhammed aleyhisselamdan başkasını göstermemiştir. Gerisi hüsnü kuruntudur.   El Cevab: Kuranı hakaiki ile dekaiki ile bilen ve kainatı içine alan esrarından haberdar olan bir kimse böyle gözünü kapatıp cetvel kalem cahilane ağız etmez. Hususiyle Hz. Bediüzzaman Said Nursi Birinci Şua risalesini ve diğer gaybi işaretleri dile getiren 8. - 18. - 28. Lemaları ve 8. Şuaı ve Sırrı İnna Ataynasını haberlerini ve maksatla hangi gaye ile nasıl bir çerçevede yazdığını dikkatle okuyup inceleyen bir kimse böyle bir reddi ve itiraza asla tevessül etmez.   Bediüzzaman hazretleri şu bahsi yapılan esrarı gaybiyenin yazılış sebeplerini ve hangi mana ve makamında yazdığını şöyle beyan eder :   “Ve o risalede biz demiyoruz ki, ayatın mana-yı sarihi budur. Ta hocalar فِيهِ نَظَرٌ desin. Hem dememişiz ki mana-yı işarinin külliyeti budur. Belki diyoruz ki, mana-yı sarihinin tahtında müteaddid tabakalar var. Bir tabakası da ... Devamı

Fotoğraf |  görsel 1