Risale-i Nur Külliyatında Arama ve Araştırma
.:YOZGATNUR66:. Aklını Doğru Kullan Huzur Bul!

makbul tahkir

2014-12-17 17:43:00
makbul tahkir |  görsel 1

makbul tahkir odur ki, hubb-u âhiretten ve marifetullahın muhabbetinden ileri gelir. Sözler ( 626 )   Devamı

NUR TALEBELERİNİN DAHİLİ DURUMLARI

2014-12-15 11:23:00

                                                                                                                                                           *NUR  TALEBELERİNİN  DAHİLİ  DURUMLARI Mufassal TARİHÇE-İ Hayat - 1793       Üstad Bediüzzaman Hazretleri vefat ettikten sonra, hususiyle 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra,Risale-i Nur talebelerinin  - üstte ikinci ve dördüncü maddelerde bahsi geçmiş – hapis,zindan  işkence ve mahkemelerin safhalarından başka kendi iç bünyelerinde ve dahili durumlarında bazı sarsıntılar geçirdiler. Cemaat halindeki muhkem, kuvvetli ittifakkârane yekvücudluk durumlarında  bazı arızalar ve hizmet anlayışlarında bir takım farklılıklar düştü.Bu farklılık ve değişikliğin ana kaynağı da siyasete ciddi temasın verdiği bir netice idi.                                                                                                                  &... Devamı

ZÜBEYR AĞABEY VE GAZETE MESELESi ve 19 MADDELİK ŞARTNAME

2014-12-15 10:48:00

  Bu devrenin başlangıç tarihi: 1968 lerden başlıyarak Türkiye'de din adına yapılan miting ve toplantılar, siyasi amaçlı cemaatle namazlar ve daha son­ra din ismi altında kurulan partiler ve sairelerle başladı. Hazret-i Üstadın vefatından 1968-1971'e kadar, her ne kadar Nur talebeleri sarsıntılar geçirdilerse de, fakat umumiyetle ve yüzde seksen ittifaklık ve yekvücudluk içinde kaldı­lar. Merhum Zübeyr Ağabeyin hayatta olması ve bu zatın Üstadın tarz-ı meşrebini iyi bilmesi ve şahsî dirayet, mertlik, fedakârlık gibi seciyelere sahip bulunması hasebiyle, bütün Nur hizmetiyle alakadar mes'elelere çok önemle ve bizzat eğil­mesi gibi sebeblerle, Nur cemaatı fazla bir zarar ve ihtilaf görmediler.   Amma 1968'den başlıyarak, 1971 ve takib eden senelerde kurulan dini partiler ve bunla­rın sempatizanları; Nur talebelerinin kendilerine kayıtsız şartsız tabi' olmama­sından ve arkalarından sürüklenip gitmediklerinden, bir çok iftiralar ve siyasi oyun ve yalanlarla leke sürmeye başladılar. Bazı mütevassıt dindar gazeteler de gâh bu yana, gâh o yana lehte aleyhte yazılar neşrettiler. Derken, Nur talebeleri hem o siyasi adamlarla, hem de adı geçen orta halli bazı gazetelerin sahipleriyle yer yer münakaşalara girişmiş oldular. Bu sıralarda, Nur talebeleri bazı muharrirler başkasının gazetesinde ve emirleri altında çalışıyor ve o gazetelerde makaleler yazıyorlardı ise de, istedikle­ri manada yazılarını serbestçe yazamıyorlardı. Çünki bir gazetenin bünyesinde ve gazete sahibinin emri altında idiler. GAZETE ÇIKARMA İHTİYACI Sene 1968, "Bugün" gazetesi gittikçe trajini yükseltmekte idi. Bu gazete bazı Nurcu muhar­rir zatların istediği ya­zıları, makaleyi neşretmiyordu. Salih &O... Devamı

Meşrebcilere Dair bir ikaz!

2014-12-14 21:19:00

Meşrebcilere Dair bir ikaz!   Meşreb değiştirene diyorlar madem ki başka yerde doğdun bize gelme diyor. bu zihniyetin alayı yerin dibine girsin.   Bu kafalarla ne ittihad-ı islam ve ittifak-ı islam olur. Aynı kitabı aynı üstadı okuyor ama kendi gram kadar olmayan aklıyla mesleğini veya islamiyeti kendi anlayışıa sığdırmaya çalışıyor.   Biz her kim olursan ol hangi meslek ve meşrebden geldin diyoruz.  Zavallı Adamlar başka meşreb diye çok geri kafalılarr var kabullenmemekte.    Ya biz Risale okumuyoruz, ya onlar başka risale okuyorular, okuduklarını anlamamakta geri kafalılar.   Ne kadar acı bir şey. Sen bizden değilsin demek veya işitmek. zaten bunu diyorsa birisi o nurculuğun lahikalarını anlamamıştır. yazıklar olsun bu bağnaz kimselere.   Bir Talebeyi dershaneden atarlar. Bu başkasının hidayetine mani olan nasipsizlerden ayrılan talebe başka meşrebe gidiyor kendisini daire içinde muhafaza etmek için. Gittiği yerde vay sen oradan geldin bizim adam değilsin muamelesi yapıp almamaya direniyor.   Bu geri kafalar trilyon kere trilyon külliyat okusada nafile. okumasa daha iyi. Bu meşreb sıkıntısını çekenler bilirler.    Allah bu geri kafalılara meşrebcilik yapılmayacağını acı öğretiyor çok nümunesi var.   neyse bu mevzuda bu kadar kafi. Biliyorum biraz üslubum sert ama mesele çok incitmekte.       ALLAH BU GERİ KAFALILARI ISLAH ETSİN!    KİM OLURSA OLSUN.   NE KADAR BÜYÜK GÖRÜLÜRSE GÖRÜLSÜN.     meşrebe Takılmayalım! okumak için tıklayın.     Selam ve dua ile Muhammed Numan ÖZEL... Devamı

Sadeleştirme Konusunda Fitne Çıkartanlar ve Uhuvveti Bozanlar Ki

2014-12-14 18:59:00

Esselamu aleykum muhterem kardeşlerim; Bu yazımızda, Risale-i Nur’un sadeleştirilmesi faaliyetine karşı nur talebelerinin gösterdikleri tepkileri, bazı çevrelerin ısrarla fitne çıkartmak ve uhuvveti bozmak olarak nitelendirmesi hususunu inceleyeceğiz. Bilindiği gibi, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatının, lisanının ağırlığı yüzünden anlaşılamadığı ve herkes tarafından kolayca anlaşılabilmesi için sadeleştirilmesi gerektiğini iddia eden malum bir taife, 2012 senesinden itibaren Risale-i Nur'un Lem'alar kitabından başlayıp Sözler kitabı ile devam eden azim bir tahrib ve tahrifat faaliyetine girişmiştir. Başta Risale-i Nur Külliyatı'nın müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur'da yer alan mükerrer ve sarih beyanları olmak üzere, yine Bediüzzaman Hazretlerinin uzun seneler boyunca yanında kalarak hizmetinde bulunan ve vasiyet mektubunda adları geçen varis ve naşir talebelerinin, Üstad Hazretlerinin sağlığında Risale-i Nur'un sadeleştirilmesi istikametinde girişilen muhtelif fiillere karşı, ya bizzat kendisi ya da hizmetinde bulunan yakın talebelerini vazifelendirme cihetiyle engel olduğuna dair çok sayıda müşahhas misallerini göstererek ittifakla karşı çıkmalarına rağmen, Risale-i Nur'u tahrif etme fiiline girişen malum taife sanki gözleri kör ve kulakları sağır olmuşçasına, bir güneş gibi parlayan tüm bu delil ve bürhanları görmezden ve duymazdan gelerek, nura karşı başlattıkları tahrib ve ihanet faaliyetlerine büyük bir cüret ve aymazlıkla devam ediyorlar. Bir de, bilfiil girişmiş oldukları bu dehşetli tahrif ve cinayetlerini, millet huzurunda, sanki çok büyük bir marifet ve hizmet yapıyormuşlar gibi göstermek için, yazılı, sesli ve görüntülü vesaire her t&u... Devamı

Sapık islami Anlayışlar

2014-12-14 09:02:00

  Bu ülkede 1920lerden itibaren liyakatsız din adamları ve diyanet işleri başkanlığının varlığı sebebiyle bir çok islami anlayışlar türedi, Sırat-ı müstakimi göremeyen, hayal ve rüyalarla hatta sihirlerler ve akla hayale gelmeyen şeylerle gerçek islamiyet değil x,y,z nin gösterdiği anlayışı kabul eden fırkalar türedi.          Ehl-i Sünnet itikad ve amelindeki meslek ve meşrebler yani islami cemaatler zaten ğayede müttefik olduğu için bir ayrılık söz konusu değildir. Nakşi, Kadiri, Uşşaki, Halvet, Nurculuk.. gibi islami anlayışlar sadece anlayıştır. ortak payda ehl-i sünnet çatısıdır.          Bir insan Nakşi, Kadiri, Uşşaki, Halvet, Nurculuk.. gibi bir anlayışı bırakıp bir başka anlayışa gitmekle dinden çıkmaz. amma bu hareketleri yanlış anlayan kimseler bizi bıraktın mı cenneti kokusunu bile alamazsın.. adeta mürted durumuna sokmaktadır.       Liyakat kesbederse diyanet sapık anlayışlar türemeyecek. Tecevüzcü sahtekar şeyhler, zahirde sofi batında mal toplayıcı veya bid'at ehli kimseler gibi.      Hatta Şualar isimli Risale-i Nurun temel kitaplarından 13. şuada gayr-i müslim birisinin şeyh olduğunu bakın nasıl söylemekte.         Bir zaman, müslim olmayan bir zât, tarîkattan hilafet almak için bir çare bulmuş ve irşada başlamış. Terbiyesindeki müridleri terakkiye başlarken, birisi keşfen mürşidlerini gayet sukutta görmüş.   O zât ise ferasetiyle bildi, o müridine dedi: "İşte beni anladın."   O da dedi: "Madem senin irşadın ile bu makamı buldum, seni bundan sonra daha ziyade başımda tutacağım." diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmış, o bîçare şeyhini kurtarmış; bird... Devamı

Entelektüel Görünümlü Ne Çok Psikolojik Arıza Var

2014-12-11 09:43:00

  Yazar Metin Karabaşoğlu sosyal medya hesabında günümüzün "Entelektülerine" bir gönderme yaparak "Entelektüel Görünümlü Ne Çok Psikolojik Arıza Var" diyerekSaid Nursi hazretlerinin Muhakemat isimli eserinden bir bölümü paylaşmış. İşte Karabaşoğlunun o yazısı. 'Entelektüel' görünümlü ne çok 'psikolojik' arıza var... Kendini 'akıl' problemi olarak gösteren birçok şey, gerçekte 'nefis' problemidir. Bu yüzden, kendi aklının doğru dediğinden başkasına 'yanlış' diyenlerde, 'hubb-u nefis' (kendini sevme) arızasına dikkat çeker Bediüzzaman...   Muhakematta geçen o bölüm ; "Tenbih: İltizam-ı hilaf ve taassub-u barid ve meyl-üt tefevvuk ve hiss-i tarafdarlık ve vehmini bir asla irca' ile kendine özür göstermek, arzusuna muvafık olan zayıf şeyleri kavi görmek ve gayrın tenkisiyle kendi kemalini göstermek ve gayrı tekzib veya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilan etmek gibi sefil ve süfli emirlerin menşei olan hubb-u nefis ile böyle makamlarda mugalata ederek çok bahaneler bulabilir."   Said Nursi / Muhakemat  Muhakemat'ta 11. mukaddime'nin sonundaki 'bu tenbih,'  bu 'hubb-u nefis'in nasıl dışa vurduğuna dair notlarıyla, ne kadar manidar. İLTİZAM-I HİLAF, yani başka görüşlere, hele ki genel kabul gören görüş her ne ise ona ille de muhalefet etme hastalığı. TAASUBU BARİD, yani meseleye asabiyet penceresinden, başka fikirlere bir türlü ısınmayan soğuk bir taassup'la bakmak...  MEYL-ÜT TEFEVVUK, başkalarıyla ortaklaşa bir 'anlama yolculuğu' yerine, başkalarına üst&uum... Devamı

SIDDIK DURSUNUN BU İDDİALARINA DERİM Kİ:

2014-12-11 09:39:00

Şeyhanzade, delillerini de ortaya koyarak, Bediuzzaman’ın, Kürt olduğunu, tüm çabasının –nerede ise- Kürt halkını uyandırmak ve onlara bir milli kimlik kazandırmak olduğunu söylüyor. ‘Said, Kürttür, seyid falan da değildir, mehdi de değildir’ diyor… Ve sonra da ekliyor; Said’in varisi benim.  İşte iddiası:  “Ben de eski şeyimde çok ifade ettim de. Mustafa Acet diye bir zat vardı. Ankara’da bulunuyordu. Bediüzzaman’ın yakın talebelerindendi. Emirdağlıydı. On seneden fazla Üstad’a bizatihi fiilen hizmet etmiş. Yemeklerini yapmış, çamaşırlarını yıkamış, yani bütün hizmetlerinde bulunmuş bir zattı. Şu an Ankara’da Diyanet’te bulunuyor. Biz 1982 yılında Envar Neşriyatı satın aldık, şer’an… Ama şer’an satın aldığımız bir kitabı, depoları boşaltarak kaçırdılar; o ayrı bir olay. Ben de bunun üzerine Ankara’ya gittim. Ve durumu anlattım kendisine. O zaman dedi ki, bak dedi ben, bugüne kadar Risale-i Nur hizmetinde bulunuyorum. Ben Üstad’ı zamanın Mehdisi biliyorum. O bakımından ona tabi olmuşumdur. Ama senin anlattığın hadiseden dolayı bir Cewşen ve Tesbihat yazmışım dedi. Onu da ben sana hediye ediyorum. Sana veriyorum, onu bas dedi. İlk olarak sana teklif ediyorum. Ve dedi ki Üstad dün akşam benim rüyama geldi.   Üstad, 1960’da Urfa’ya giderken beni çağırdı. Kendisiyle görüştüm, dedi ki, “Mustafa kardeş, ben bugün Urfa’ya gidiyorum. Urfa’ya giderken bir emanet var. O emaneti sana teslim etmek istiyorum. Ve seni seçtim, reyim senden yanadır. Ve bu emaneti sana veriyorum. Ona emanet ediyor ve ağzı kapalıydı, mühürlüydü. Üstad’ın kendi mührü vardı. Dedi bunu sakın açma. Yalnız günü ve zamanı gele... Devamı

CHP'li Serter'in Osmanlıca Sözleri üzerine

2014-12-11 08:59:00

CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, Osmanlıca dersleriyle meselenin Osmanlı kültürünü öğrenmek, araştırmak değil, Arap harflerini okullara sokarak Harf Devrimi’ne karşı darbe yapmak olduğunu öne sürdü..   Bu açıklamanın üzerine yorumumuz:   1- Bunlar Mustafa Kemali ilah olarak görüp Tanrılaştırdığı için Bu dedikleri ğayet normal. Nasıl biz Nurlarla eğitim almış/alıyorsak bunlarda Mustafa Kemalin öğretilerini ders aldılar/alıyorlar.   Nasıl bizler nurlardan manalar çıkatrıp tatbik ediyorsak bunlarda Kemalizmden aynı şekilde şeyler yapmaktalar.   2- Biz nasıl sadeleştirme, tahrif, meslek ve meşrebimize ilişenllere (hadiseler malum ve kişiler de) bunlarda Tanrılarına bir şey söyleyenlere ilişmeleleri ğayet normal. Lakin biz mesleğimiz olan nurculuğu ALLAHA GÖTÜREN BİR YOL, USÜL, ANLAYIŞ OLARAK GÖRMEKTE İKEN, KEMALİSTLER KEMALİZMİ DİN OLARAK GÖRMEKTE VE BU DİNİN TANRISI OLARAKTA MUSTAFA KEMLİ GÖRMEKTELER.   Yani bizimkisi dine daha sağlam yaşamak için, diğeri ise yeni bir din anlayışıyla.   Yoksa neden bu kadar çıngar çıkartsınlar?   Adamların Kutsalına dokununca böyle oluyor.   Bu saydığım sebepler A.D.D ve KEMALİZM'E tabi olanların Devrimleri bizim iman esaslarımız gibidir.   iman/slam şartları bize ne ise inkilaplar onlar için öyle.   Muhammed Numan... Devamı

Abdullah Yeğin ağabey dershane âdabı ile alâkalı

2014-12-10 14:28:00

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Abdullah Yeğin ağabey dershane âdabı ile alâkalı bazı tavsiyelerde bulunmuştu. “Haddim olmayarak kardeşlerim dinlerse onlardan ricalarım var. Dersanelerde duran kardeşlerime rica ve istirhamımı, dikkat edilecek hususları bildiğim kadar yazacağım” diyen Abdullah ağabeyin tavsiyeleri şöyle: 1-Risale-i Nur’a talebe olan ondaki hakikatleri öğrenir. Ve elinden gelse tatbike çalışır. Birinci derecede onun alâkadar olduğu îmana kuvvet veren hakikatlerdir. 2-Kendini beğendirmeğe, insanlar içinde nüfuz sahibi olmağa çalışmaz. 3-Nur talebelerinin hepsini kendisinden üstün ve temiz bilir, riyakârlık edenleri bilse bile onların hatalarını teşhir etmez. 4-Risale-i Nurda bahsi geçmeyen şeylerle uğraşmaz, başka mevzûlarla alâka peyda edip onlara vaktini sarfetmez. İlk tanıdıklarına imanî bahisler okuyabilir. 5-Kimseye tahakkümvâri hareket ederek kendisini merci yapmağa çalışmaz. 6-Zahmetli işlere göğüs gerer, kendisi yapmak ister, yardım eden olursa kendi menfaatine değil umumun menfaatine aid ise kabül edebilir. 7-Hodfuruşluk, kendini beğenmişlik, gelenlere karşı üstünlük tavrını, bilgiçlik tavrını takınmaz, böyle yapanlardan da hoşlanmaz, sadece Allah rızasını düşünerek, kimsenin amelini beğenmesini değil, Allahın beğenmesini esas tutar. 8-Beraber kaldığı kimselere daima yardımcı, her hususta onların dert ortağı olmağa çalışır. Şahısları değil nurdaki düsturları öğretmeğe gayret eder. 9-Sözü dönüp dolaştırıp iman hakikatlerine getirir. Yüzde seksen insanlar afakî hâdisat ile uğraştığından, gafleti arttıran mevzuları keserek, işi tatlılıkla iman hakikatlerine getirir. Daima dünyanın âhirete bakan vechesini esas tutar ... Devamı