.:YOZGATNUR66:. Aklını Doğru Kullan Huzur Bul!

Yozgat Nur |  görsel 1

50-

BEDİÜZZAMAN’IN HARB İLE İLGİLİ İBRETLİ BİR BEYANI!

2015-11-26 18:37:00

BEDİÜZZAMAN’IN HARB İLE İLGİLİ İBRETLİ BİR BEYANI!   1934 yılında İtalya hükümetiyle vuku bulan siyasi krizde hatta harb etmek tehlikesinde dahi Bediüzzaman Hazretleri, o zamanın din düşmanı ve bir kısmı da münafık olan hükümet adamları zamanında, harice karşı hükümet lehinde bulunmuştur. 1934’ün başlarında bizim de içinde bulunduğumuz Balkan devletlerinin bir kısmıyla yapılan anlaşmaları İtalya kendi güvenliği açısından uygun bulmamıştı. İtalya başbakanı Mart 1934’te yaptığı konuşmada; “İtalya’nın mukadderatının Akdeniz, Afrika ve Asya’da olduğunu” ileri sürmüş ve “birkaç saatlik deniz seyahati ve bundan daha kısa bir hava seferi İtalya’yı Afrika ve Asya’ya bağlamak için kâfidir” demişti. Akdenizde hakimiyet kurmak istiyordu. Bunun sonucunda Habeşistan İtalya tarafından işgal edildi. İtalya’da bazı gazeteler hâlâ, “Anadolu’nun İtalyan göçmenleri için en uygun yer olduğunu” yazmaya devam ediyorlardı. Bütün bu olaylar Türkiyede gergin bir hava meydana getirmişti. Neredeyse savaş hazırlıkları yapılmaktaydı. O sıralarda 1934’te hükümet tarafından sürgün olarak Isparta/Barla’da yaşamakta olan Bediüzzaman Hazretleri kendisine bu mevzu ile ilgili olarak sorulan suallere cevaben der ki: “İKİNCİ MERAKLI SUAL: Bu iki ay zarfında heyecanlı bir vaziyet-i siyasiye karşısında bana, hem alâkadar olduğum çok kardeşlerime kavî bir ihtimal ile ferah verecek bir teşebbüs etmek lâzımken, o vaziyete hiç ehemmiyet vermeyerek bilakis beni tazyik eden ehl-i dünyanın lehinde olarak bir fikirde bulundum. Bazı zâtlar hayret içinde hayrette kaldılar. Dediler ki: “Sana işkence eden bu mübtedi’... Devamı

Mutlak Vekiller Hakkında Kimse Kıyl-ü Kal Edemez!

2015-11-26 17:20:00

Mutlak Vekiller Hakkında Kimse Kıyl-ü Kal Edemez! Biri aklına geldiği gibi bir laf etmiş. Ağızdan çıkan söz bazen namludan çıkan kurşun gibidir. Hem de geri tepen bir kurşundur. Sahibini matrud eder. Hz. Üstadımızın “mutlak vekilim” tabir ettikleri zatlar üzerine kimse kıyl ü kal edemez. Ederse kendine eder. O zavallı adam güya merhum Zübeyr Ağabey’i methediyor gibi yapmış. Merhum ağabeyimiz böyle medhi hayatta olsa suyu suratına çarpar. En şiddetli mukabeleyi eden bizzat kendisi olur. Gelelim Üstadımızın Nur Erkanları hakkında bizzat müteaddit zamanlarda buyurdukları tavsiyelere: Merhum M. Sungur Ağabeyden ve Ağabeylerden mükerreren işittik ki: “birinizle iktifa edemiyorum; hep beraber olduğunuz zaman…” buyurduklarını ifade ediyorlar. Üstadımızın Erkanlara söyledikleri sözler Hz. Bediüzzaman’a kafildir, hikmetleri olan  sözlerdir, terbiye makamında. Mesela; “düşmanlarınız cin gibi, siz ahmaksınız. İkiyüz derece aklınız ziyade çalışması lazım.” “sizler benim şahitlerimsiniz, bir dava şahitsiz olsa kıymetsiz olur.” Onlar öyle bir makamda ders ve terbiye almışlar ki: “bu zamanda öyle muallimler lazım ki, delilsiz sözlerine itimad edilsin.” Onlar hakkında ileri geri kal u kıyl edecek adam evvela ateşe atılmayı göze alır sonra konuşur. Dünyada da hizmetin hıfzı hikmetiyle görecekleri itablar da var. Zübeyir abiden naklen " İsa(AS) dini havarileriyle yayıldığı gibi Üstadın tarzı, davası da hizmetkar, yani nur ekranları vasıtasıyla intişar edecektir. Bir tarihte merhum A. Gümüş Ağabey Süleymaniye’ye geldi, sanki bir şey varmış gibi Zübeyir Ağabey’e: “ağabey ben şahidim üstad gazeteyi size okutuyordu.” De... Devamı

Nur'un Kur'ani Meslek Meşrebinde Şura

2015-11-13 17:22:00

Nur'un Kur'ani Meslek Meşrebinde Şura   Bismihi Emruhum Şura Beynehüm  Bir broşür hazırlanmış: Ayet mealleri,Hadis-i Şerif mealleri,Risale-i Nur’dan iktibaslar. Fevkalade güzel. Fakat meslek-i nuriyemiz noktasında arz etmek istediğimiz iki esas var. Mes’ele Hazret-i Üstadımızın Kur’an-ı Azimüşşan’dan ahzettiği ve hüve hüvesine ittiba-ı sünnet-i seniyye üzerine müesses meslek-i nuriyesi olunca, sıradan meşveret ve şuralardan elbette farklıdır. Yoksa sıradan meşveretler gibi mütalaa edilirse, felsefi nokta-i nazar üzerine bina edilmiş olur. Meslek-i Nuriye’nin esasatının te’sisinde Hazret-i Üstadımızın dar-ı bekáya irtihalinden sonra en müessir bir zat olan Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimizden mesleki esasa ait bir hatırayı nakletmek icab ediyor. Bir beldeden ayrılırken bir kardeşimiz Merhum Zübeyir Ağabeye:”Ağabey şu mes’elede kanatınız nedir?” diye bir sual soruyor. Merhum Ağabeyimiz:”Kardeşim Üstadımız hakkında,Risale-i Nur hakkında, Nur Talebeleri ve Nur meslek meşrebi ve hizmeti hususunda sual sorarken kanatınız nedir diye sorarsanız herkes hasbel beşer farklı şeyler ifade edebilirler. Fakat bu mevzuda Hazreti Üstadımız ne buyurmuş yahut Risale-i Nurda bu mes’ele nerededir ve nasıl halledilmiş diye sorarsanız, en isabetli cevabı alabilirsiniz.” Bu esasa göre nur mesleğindeki şuranın da diğer meşveretlerden farkı ortaya çıkıyor. Onlarda otorite mana-yı ismi ile hey’ettir. Nur meslekinde ise bizatihi kitaptır. Yine merhum Zübeyir Ağabeyimizden nakil: “Hazret-i Üstad altı bin sayfa külliyatta üç bin küsur sahifede imani hakikatları,marifetullah ve muhabbetullahı ders verirken, üç bin sahifeye yakın Tarih... Devamı

Dört duvar arasında Risale-i Nur okuyorum ne olacak demeyin

2015-11-09 17:23:00

Kardeşim, kalbinizden geçmesin ki ben burada dört duvar arasındayım, kendi başıma okuyorum, ne olacak ki? Erdoğan Esenkal'in haberi: RİSALEHABER-Ahmet Tanyel Ağabey anlatıyor: Sene 1969. Askerden gelmiştim. Zübeyir Gündüzalp ağabeyin de kaldığı Süleymaniye 46 numarada medrese-i nuriyede Risale-i Nur okuyordum. O zaman yaz olduğundan, medresede kalan diğer herkes okuma programına gitmişler, ağabeyler vs, kimse yok. Ben yalnız okuyorum. Bir müddet sonra Zübeyr Ağabey yukarı kattaki odasından indi. “Sesli oku kardeşim” dedi.Okumaya biraz daha devam ettim. Ders bittikten sonra: “Kardeşim, kalbinizden geçmesin ki ben burada dört duvar arasındayım, kendi başıma okuyorum, ne olacak ki? Sizin burada okuduğunuz İman hakikatleri ehl-i dalaletin kalbinde manevi bir bomba tesiri yapar, onları inhizama (bozgunluğa) sevk eder.” Devamla; “Manevi tahribata karşı manevi bir tamir, bir mukabele gerekiyor. Eğer ki o manevi tahribata karşı, o manevi mukabele olmadığı takdirde maddi havaya bile tesir ediyor” dedi.       Risale-i Nur Araştırma Merkezi Yozgatnur   ... Devamı

Bediüzzaman Said Nursinin ümidi Ne idi?

2015-11-03 08:10:00

Bediüzzaman Said Nursinin ümidi Ne idi?   Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ve hamdederim ki, İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidimi ve Müdafaat Risalesi'ndeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi. Kastamonu - 5 Üstadın İhtiyar risalesindeki ümidi ve Müdafaat risalesindeki iddiası nedir?   metne baktığımızda:   " Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede ihlaslı ve kuvvetli ve şanlı arkadaşlarım!   Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ve hamdederim ki, İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidimi ve Müdafaat Risalesi'ndeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi. Evet, lillahilhamdü biadedi-z zerrati min-el ezeli ile-l ebed sizin ile otuz bine mukabil gelen otuz Abdurrahman'ı, belki yüz otuz, belki bin yüz otuz Abdurrahman'ı Risalet-ün Nur'a ihsan etti.    Hem unutulmayan, her vakit yanımda bulunan kardeşlerim, Risale-i Nur'a sizin gibi pek ciddî sahib ve muhafız ve vâris ve hakikatbîn ve kıymetşinas zâtların benim yerimde benden daha kuvvetli, ihlaslı olarak vazife-i Kur'aniye ve imaniyede çalıştıklarını gördüğümden, kemal-i ferah ve sürur ve itminan ve istirahat-ı kalb ile ecelimi ve mevtimi ve kabrimi karşılıyorum, bekliyorum.    Ben sizi yazılarınızda ve hatırımdan çıkmayan hidematınızda günde müteaddid defalar görüyorum ve size olan iştiyakımı tatmin ediyorum. Siz de bu bîçare kardeşinizi risalelerde görüp sohbet edebilirsiniz. Ehl-i hakikatın sohbetine zaman, mekân mâni' olmaz; manevî radyo hükmünde biri şarkta biri garbda, biri dünyada biri berzahta olsa da rabıta-i Kur'aniye ve imaniye onları birbiriyle konuşturur.   Envar / Kastamonu Lahikası ( 5 ) "   _____________... Devamı

Nurcular Pasif Midir?

2015-10-31 11:45:00

Kırkıncı ağabeyden Çok ehemmiyetli bir hatıra.. Kırkıncı ağabeyden Çok ehemmiyetli bir hatıra.. Bugün kü hadiseyi anlamak isteyenlere.. Mehmet KIRKINCI Hoca Anlatıyor: 1971 yılının Mart ayında kardeşlerin daveti üzerine Trabzon’a gittim. Beni denize nazır bir evde misafir ettiler.  Akşam misafir olduğum eve kalabalık bir cemaat geldi. Onlara Risale-i Nur’dan bazı dersler okuduk. O cemaatin içinde üç-dört kişinin tavırları ve oturmaları dikkatimi çekmişti. Daha sonra çay faslında onlardan biri parmak kaldırdı ve şöyle dedi:   “Biz Risale-i Nur’u daha önce duymuştuk, ama dinlemek bu güne nasip oldu. Doğrusu Risale-i Nur’da fevkalade bir kuvvet ve ikna gücü gördük. Fakat Risale-i Nur’daki bu hakikatler ile Nur Talebeleriarasında bir tezat var. Risale-i Nur’daki bu hakikatlere rağmen, neden Nur Talebeleri böyle pasif hareketediyorlar?”   Ben de bu ülkücü gence: “Ne demek istediğinizi tam olarak anlamadım. Bizim nasıl pasif olduğumuza bir misal ver ki tam olarak anlayayım.” dedim.  Bir müddet sustu, sonra şunları anlattı:   “Biz üniversitede Marksist zihniyetli kimselerle sürekli dövüşüyoruz. İki gün önce yine kavga ettik.” Yanındaki kafasında sargı bulunan arkadaşını göstererek: “Onlar bu arkadaşımızın kafasını kırdılar. Burada bulunan Nur Talebelerinden olan arkadaşlarımızda bizi gördükleri halde hiç karışmadan çekip gittiler. Bizi solcularla baş başa bıraktılar. Bu pasiflik değil de nedir?” dedi.  Buna karşılık: “Bu izahından anladım ki, biz pasif değiliz. Eğer pasif olsaydık, bu cemaat buraya toplanabilir miydi? Demek ki, bizde bir gayret ve hareket va... Devamı

1 KASIM / YAHUT AHRAR

2015-10-31 10:51:00

Zübeyr Gündüzalp ağabeyin on sene hizmetinde bulunmuş el an İzmir'de nur hizmetlerinin başında Eyyüp Ekmekçi ağabeyin gündeme dair bazı hatıraları   1 KASIM / YAHUT AHRAR DİKKAT: Hazret-i Bediüzzamanın dua ettiği cereyan bu Ahrar cereyanıdır.Şimdiki Ahrar AK PARTİ'dir.Hazret-i Üstad:"Bu Ahrar ileride İttihad-ı İslâm'a inkılâb edecektir."buyurmuşlardır.Hazreti Bediüzzamanın mutlak vekili olan Merhum Mustafa Sungur Ağabey Ak Parti için bunlara "ehvenüşşer" denmez,"âzam-ı hayırdır."buyurdular.Hazret-i Bediüzzamanın dua ettiği şimdiki Ahrar AK PARTİ olduğunda Hazret-i Üstad'ın mutlak vekilleri müttefiktir.   Not:"Hayati mesele tabir ederler ya! Bu oy meselesi milli hayatımıza..bu günkü şartlarda ebedi hayatımıza taalluk ediyor.Nasıl mı! Bir tarihte Hazret-i Üstad Bediüzzaman:" Bu asırda, maddiyyunluk taunuyla çoklar o davasını(imanını, ebedi hayatını ve iki cihan saadetini) kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşf ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi?" Sonra bir sohbette Hazret-i Üstad:"Ben yeis vermesin diye söylemedim, o kırk kişi namaz kılanlardandı.Dinsiz tahripçi partiye, CHP'ye oy vermişlerdi."   Not:Hz Üstad:" Bu mes'elede bitaraflık olmaz;muhalif taraf hesabına geçer. " buyurmuşlardır.   HAZRET-İ ÜSTAD'DAN KISACA Asrın müceddidi Hazret-i Üstad Bediüzzaman Said Nursi Kur'anın manevi mu'cizesi olan Risale-i Nurla Kur'anî bir lisanla "seb'al mesanî" sırrına mazhariyetle azamî m... Devamı

CERBEZE iLE ETBAINIZI KANDIRMAYIN ARTIK YETER!

2015-10-31 10:35:00

Kazım güleçyüz'ün videosuna cevap mahiyetindedir.   http://www.yeniasya.com.tr/video/bediuzzaman-sonrasi-nurcular-in-siyasi-tercihleri_365733   Bu videoyu izledim ve çelişkili ifade ve beyanlarını dinledim. Kendi içerisinde de çelişen bu beyanlarına karşı bir şeyler yazmak istedim.   Güleçyüz'ün beyanında    * Demokrat misyonunun Adalet ile devam ettiğini söylediniz. ki bizde buna katılıyoruz. Lakin şu var. Demokrat bir misyon iken ve bunu misyonu adaletle devam ettiğini söylerken bu misyonun temsilcisi olarak şimdiki Demokrat partiyi görüyorsunuz.   4. dk de ise tüm nur meşreblerinin ve diğer mesleklerin de desteğini aldığını söylediniz ki elhak doğrudur. videonun 6.40 da ise "% veya %% kaç bunlar bizim ölçü değil". denildi.    o halde soruyorum ki üstad halkçılara karşı, millet partisi ve cevdet rifat atilhanın kurduğu ittihad-ı islam partisini neden desteklemedi demokrata verdiği desteği devam ettirdi? çünkü bu millet ve ittihad-ı islam partileri, halk partisinden oy alamaz demokrat partiden oy kaydırabilir. Demokrattan oy kayması ise halkçıların işine yarar. Dolaylı yollardan bu mllet ve ittihad-ı islam partilerine kayan demokrat oyları Halçılara verilmiş olacaktır.   Bir basit denklem. 1 Oyun var. Bunu götürüp ya Halkçı zihniyete veya bunun karşısında ki en gür sese vereceksin. Engür sese vermeyip cılız seslere verirsen senin poatnsiyel 1 oyun engürsesten 1 kayıp olduğu için Halkçıların sesinin daha gür çıkmasına sebep olacaktır.   Bu sebeple üstad Bediüzzaman (k.s.) bu siyasi dehasını kullarak millet ve ittihad-ı islam partilerine oy kaymaması ve demokratın devamı için "BU VATANDA ... Devamı

Hakiki Meşveretin Nasıl Yapılacağı Ve Meşveret’in Su’i İstimal E

2015-10-30 14:17:00

Hakiki Meşveretin Nasıl Yapılacağı Ve Meşveret’in Su’i İstimal Edilmemesi!     Meşveret ve şûrâ-i şer’î, dinin esasat ve müsellemat gibi kat’i ve sabit hükümlerinin hâricinde ve şer’î usûlüne göre yapılır.   Meşverette iyi niyet ve ihtisas şarttır. Yani meşverete katılanlar, istişarede ele alınacak meselenin isabetli olan cihetini ve tercihi gereken maslahat-ı umumiyesini keşfetmek niyet ve gayretine sahib olmalıdır.   Yoksa kendi maksadlarını veya bağlı olduğu şahsın veya cemaatin menfaatini tahakkuk ettirmek niyetini taşıyanlarla yapılacak meşveret hak ve maslahat-ı bulmaktan daha çok karışıklıklara ve inşikaklara sebeb olur.   Bu meşveret, meşveret-i şer’îye değildir ve ibadet mahiyetini taşımaz. Hakiki olmayan meşveretlerin bir fayda sağlamayacağını ve dini bir değer taşımayacağını Üstad Hazretleri şu ifadelerle belirtir. “Asya’nın en geri kalmasının bir sebebi, o şûrâ-yı hakikiyeyi yapmamasıdır.» [1]   Bu hakikattaki meşveretler yapılmazsa ihtilafların bitmeyeceği ve şahsi garazların devam edeceği aşikârdır. Demek ki şeri meşveret hakiki olmalıdır. Meşveret adı altında yapılan müessese toplantıları veya rakiplerini tasfiye etmek toplantılarına meşveret demek dini bir tabir olan meşveret manasına hakarettir.   Ümmetin itimad edeceği bir meşveretin meclis-i ilmiye olmasını lüzumlu gören Bediüzzaman Hazretleri şu ehemmiyetli hususları nazara verir: «Müfessir-i azîm olan zamanın taht-ı riyasetinde, herbiri bir fende mütehassıs, muhakkikîn-i ulemadan müntehap bir meclis-i meb’usan-ı ilmiye teşkiliyle, meşveretle bir tefsiri telif etmekle sair tefasirdeki münkasım olan mehasin ve kemâlâtı mühezzebe ve müzehhebe olarak cem etmelidirler. &... Devamı

Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler.

2015-10-29 10:10:00

  "Sen selef-i sâlihîne muhalefet ediyorsun? Cevaben diyordum: Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler..." İzah edip konu hakkında bilgi verir misiniz?   "Sonra dediler: Sen selef-i sâlihîne muhalefet ediyorsun?" "Cevaben diyordum: Hulefa-i Raşidîn hem halife hem reis-i cumhur idiler. Sıddık-ı Ekber (R.A.) Aşere-i Mübeşşere'ye ve Sahabe-i Kiram'a elbette reis-i cumhur hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler..."(1)   İslam’ın özünü kavramayan bazı nadanlar demokrasi ve cumhuriyet rejiminin İslam’a zıt bir rejim olduğunu öne sürüyorlar. Ve demokrasi ve cumhuriyeti savunanları sahabe, tabiin ve tebe-i tabiindediğimiz selef-i salihine muhalefet etmekle itham ediyorlar. Oysa dört halifenin döneminde hem halifelik hem de cumhuriyet beraber bulunuyordu. Hazreti Ebubekir (ra) hem Aşere-i Mübeşşere'ye hem de sahabeye cumhurbaşkanlığı yapmakta idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i şer'iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri idiler. Şayet cumhuriyet yönetim şekli  İslam’a uygun bir rejim olmasa idi başta dört halife buna karşı çıkar, seçim sistemine asla müsaade etmezlerdi. Demek olaya yüzeysel bakanların iddia ettiği gibi cumhuriyet rejimi selef-i salihinin reddettiği bir rejim değil, aksine en kamil manada tatbik ettikleri bir yönetim şeklidir.  Özetle Üstadımız burada dört halifenin dönemini örnek göstererek, demokrasi ve cumhuriyet rejiminin İslam’a en uygun ve en güzel bir yönetim biçimi olduğunu ifade edip, İslam adına bu rejime karşı çıkanlara bir d... Devamı

Zübeyr GÜNDÜZALP Ağabeyden Siyasilere Karşı Uyanık OLun!

2015-10-26 07:40:00
Zübeyr GÜNDÜZALP Ağabeyden Siyasilere Karşı Uyanık OLun! |  görsel 1

‘Kardeşim, o parti mensupları bazen ders dinlemek için gelirler. Maksatları insan çalmaktır. Dikkat edin, yakasına bakın, rozeti varsa medreseye almayın. Onlar işi dolandırmak için geliyorlar. Ara sıra kendi mesleğinizin dışına çıkarak onlarla sohbet ederseniz size bir kelime söylerler, kafanız karışır. Zaten o tahribat yeter. Sizde iz bırakır. Onun için kat’iyyen onları içeri almayın.’” Zübeyr GÜNDÜZALP ... Devamı

Kasıtlı yalan iddialara tekrar cevap!

2015-10-23 10:03:00

Son zamanlarda, Risale-i Nurların devlet tekeline alınması yalanı yine gündeme getirilmeye başlanmıştır. Bu iddiayı ortaya atanlar kimlerdir? Bu iddiayı ortaya atmakta ne umuyorlar? Bu iddiayı ortaya atmaları için kim onlara ne teklif etti? Bütün bu soruların cevaplarını biz bilmiyoruz.               Kaynak: Nurdanhaber   Son zamanlarda, Risale-i Nurların devlet tekeline alınması yalanı yine gündeme getirilmeye başlanmıştır. Bu iddiayı ortaya atanlar kimlerdir? Bu iddiayı ortaya atmakta ne umuyorlar? Bu iddiayı ortaya atmaları için kim onlara ne teklif etti? Bütün bu soruların cevaplarını biz bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var. Risale-i Nur eserlerinin müellifi Bediüzzaman’ın talebe ve varisleri, yapılanın devlet tekeline alınma değil, devletin himayesine alınma olduğunu, bunun da Bediüzzaman’ın vasiyeti olduğunu 2014’ün Kasım ayında, yine bize verdikleri bir beyanda açıklamışlardı. Şimdi o açıklamayı tekraren yayınlıyoruz. Açıklama aynen şöyle: Yapılan yasal düzenlemeler, Risale-i Nur neşriyatını devlet tekeline değil, devlet himayesine almaktadır   Risale-i Nur neşriyatıyla ilgili olarak yapılan son yasal düzenleme dolayısıyla bazı çevrelerin bir takım asılsız iddiaları yaymakta ısrar göstermeleri üzerine, Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vazifelendirdiği talebeleri olarak aşağıdaki hususları bir daha açıklamak zarureti hasıl olmuştur:   1.Yapılan yasal düzenlemeler, Risale-i Nur neşriyatını devlet tekeline değil, devlet himayesine almakta ve devlete, Risale-i Nur’ların mutlak surette neşredilmesini ve okuyucuyla buluşmasını temin etme vazifesini vermektedir.   2.Bu düzenlemeyle devlete verilen bir diğer... Devamı

Sahabe meclisi, hicrî takvimimizi nasıl başlattı?

2015-10-17 12:43:00

Sahabe meclisi, hicrî takvimimizi nasıl başlattı?   1437. hicrî yılımızın ilk ayı olan mübarek muharremin ilk günündeyiz. Ülkemize ve tüm İslam dünyasına hayırlar, huzurlar getirmesini niyaz ediyor, birlik-beraberlik içinde kardeşçe yaşayacağımız nice hicrî yıllar diliyoruz Rabb'imizden. Gelelim, hicrî yılımızın ne zaman, nasıl başlatıldığına ait çoğalan soruların cevabına.   İzin verirseniz şöyle net bir misalle arz etmeye çalışayım bu önemeli tarihî konuyu.   Hicretten 17 yıl sonra, Hazreti Ömer efendimizin halifeliği devrindeyiz Medine'de. Miladi tarih 638: O gün güneş etkili sıcaklarını Medine sokaklarında hissettirirken, istişare toplantısını haber vermek üzere evleri dolaşma görevini tamamlayan Abdullah da, dönüp geldiği halifenin meşveret binası kapısında beklemeye başlamıştı. Çok geçmeden çağırdığı meşveret meclisi üyeleri de yollarda göründüler.   -İşte sahabenin ileri gelenlerinden Saad bin ebi Vakkas! İşte Talha! Şu gelen de İmam Ali efendimiz olsa gerek! Uzaktan aceleci adımlarla gelen biri daha göründü. Bu da Halife Hazreti Ömer'in ta kendisi olmalıdır. Meşveret meclisini de o davet etmişti zaten.   Nitekim içeriye girince vakit kaybetmeden, Allah'a hamd, Resul'üne de salat ü selamdan sonra, hemen konuya girerek konuşmaya başladı:   -Devlet işlerini yaparken olayları kesin bir tarihle tespitte zorlanmaktayız. Bana gönderilen bir evrakta şaban ayı tarih olarak yazılmıştır. Bu şaban ayı, hangi senenin şaban ayıdır belli değil. Basra Valisi Ebu Musa'nın da bu konuda evrak karışıklığından şikayetleri var. Farklı olaylara dayanan farklı tarihlerin kullanılması bizi şaşırtmaktadır. Kendimize göre bir tarih başlatmalıyız artık. İşte... Devamı

Vazifemiz Hizmettir!

2015-10-15 21:53:00

Vazifemiz Hizmettir!               Risale-İ Nur Şakirdleri, Hizmet-i Nuriyeyi Velayet Makamına Tercih Eder; keşf ü keramatı aramaz; ve âhiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz; vazife-i İlahiye olan muvaffakıyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstehak oldukları şân ü şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmazlar ve harekâtını onlara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, "Vazifemiz hizmettir. O yeter." derler.[1]        Risale-i Nur Hizmeti malumdurki gönüller üzerine tesis edilmiş ve gönüllülük esas olan bir hizmettir. Bu hizmette istihdam olan hizmet edenlerki Risale-i Nur Talebeleri ünvanını alırlar. Bu hizmette maddi bir beklenti ve emel olamaz. Zaten Risale-i Nur’un Talebeleri maddi emel bekleyen kimseleri soğuk görür ve kalbi ısınmaz.        Risale-i Nurun canlı, ruhlu ve icraat yapan Şahs-ı Manevisi ise farklı emeller besleyen kimseleri tokatlayıp daire dışına atar. Zaten bir muhlis nur talebesini gördüğünüzde hemencecik ona hiç tanımadığı halde insan ısınır. Adeta senelerdir bir ahbabı gibi hisseder.        Şayet bir nur talebesini namı altında olan birisini gördüğünüzde içiniz ona ısınmıyorsa bilin ki o şahıs ya farklı emeller beslemekte veya şahs-ı maneviden düşmüş bir haldedir. Kendisini Nur talebesi kisvesine sokmuş, başka hesabı olan veya olanlara aldanan veya aldananların aldattıklarından birisidir. Mesela bir yere derse gidiyorsun. Orada kimisi sana can kardeşi gibi geliyor. Bazıları ise sanki düşmanın gibi itiyor. Gözleri ile veya sireti ile seni rahatsız edip taciz ediyor. Orada iki... Devamı

3,5 saat uyku nasıl yetebilir? İşte cevabı

2015-10-15 08:17:00

3,5 saat uyku nasıl yetebilir? İşte cevabı   Uykunuza İslam peygamberi Hz. Muhammed'in sünneti ışığında bilimsel düzen getirmeye ve 3,5 saatlik uyku ile 8 saat uyumuş gibi zinde kalmaya ne dersiniz?   1. Uyku ile ilgili hormonlar Öncelikle vücudumuzun zinde kalmasını sağlayan bazı hormonlar vardır ve bu hormonların dengelerinin belli saatleri vardır. Mesela vücudumuzu zinde tutan kortizol hormonunun kanda en yüksek olduğu seviye sabahleyindir. Bu seviye gün boyu giderek düşer ve gece saat 23:00'te en düşük seviyeye ulaşır. Bir diğer hormon melatonin ise büyüme ve vücut sağlığını koruyucusudur. Onun da en yüksek olduğu saatleri 21:00-03:00 arasıdır. 2. Uyku saatleri ve hastalıklar Saat 22:00'de tansiyon ve kalp atım sayıları düşer, saat 04:00'ten sonra tansiyon ve kalp atışlarında yükselme başlar. 15:00 ve 18:00 saatleri arasında da en üst seviyeye ulaşır. Dolayısıyla tansiyon ve kalp atımının yüksek olduğu ve hücrelerin en üst derecede çalıştığı ikindi vaktinde uyunmamalıdır. Aksi takdirde yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığına davetiye çıkarılmış olur. Aynı zamanda bu saatler kerahat vakitleridir ve dinen de uyku uygun değildir. 3. Bir insan 3,5 saat uyuyarak 8 saat uyumuş gibi verim alabilir Akşam 22:00 ile 02:00 arasındaki uyku % 200 verimlidir. Yani bu saatler arasında 3 saat uyunduğunda 6 saat uyunmuş gibi olunur. Gündüz ise 10:00 ile 13:00 arasındaki yani kuşluk vaktindeki uyku %400 verimlidir. Bu saatler arasında yarım saatlik uyku 2 saatlik uykuya karşılık gelir. Dolayısıyla gece 3 saat gündüzde 0,5(yarım) saat uyuyan bir kimse zahiren 3,5 saat uyumuş görünür. Gerçekte ise 8 saat uyumuş gibidir. Hiçbir uykusuzluk da hissetmez. Birde ikindiden ve gece 03.00'ten sonraki uykuların %50 verimli olur. Yani gece 03:00&... Devamı

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden seçim açıklaması!

2015-10-13 22:06:00

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hayatta olan talebeleri gündem ve 1 Kasım seçimleri ile ilgili bir açıklama yaparak, bu seçimlerde vatan, millet, İslâmiyet ve insaniyet namına Ak Parti’yi desteklediklerini bildirdi. Ahmet Aytimur, Abdullah Yeğin ve Hüsnü Bayramoğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada, Bediüzzaman’ın Adnan Menderes’i “İslâm kahramanı” olarak andığı hatırlatıldı ve bugün İslâmiyet namına Menderes’ten çok daha fazla hizmetler yapmış bulunan mevcut iktidara, bu milleti ecnebîlere köle yapmak için çalışan kuvvetlere karşı desteklemenin bir vazife olduğu belirtildi. Bediüzzaman’ın hayatta olan talebeleri tarafından yapılan açıklama aynen şöyle: "Evvelâ, Ankara’da cereyan eden müessif hadisede vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimizin bir an önce şifa bularak sıhhat ve âfiyetlerine kavuşmaları için dua ediyor, ölen ve yaralananların yakınlarına ve milletimize de sabr-ı cemil diliyoruz. Bu müessif hadisenin apaçık mânâsı şudur: İslâm âleminin en büyük kalesi olan bu memleket, tarihinin en mühim hamlelerini yapmakta olduğu bir sırada, aleyhinde ittifak etmiş bulunan dahilî ve haricî şer kuvvetleri onu yolundan alıkoymaya çalışmakta, kendi menhus emellerini gerçekleştirmek için devletimizi zaafa uğratmak ve milletimizin fertlerini birbirine düşürmek istemektedir. Fakat milletimiz engin sağduyusuyla bu hain emelleri teşhis etmekten şimdiye kadar geri kalmadığı gibi, bugün de geri kalmayacak, inşaallah el ve gönül birliğiyle bu felâketleri aşarak iç ve dış düşmanlarını bir kere daha tarihin önünde hezimete uğrat... Devamı

BiTLiS HADiSESi ( 1913 ) NEDiR?

2015-09-19 12:37:00

  BiTLiS HADiSESi ( 1913 ) NEDiR?     (*) Bediüzzaman Hazretleri Van’a geldiğinde evvela Horhor Medresesi’ni tanzim ve tedris işini ayarlayıp ders vermeye başladığı gibi, 1913'ün yaz aylarında Medreset-üz Zehra’sının temelini atma işini de yürütmekteydi.  Bu sene içinde Bitlis hadisesi ismiyle anılan Hizanlı şeyh Selim başkanlığında ve Bitlisli şeyh şehabeddin ve Seyyid Ali'nin kumandasındaki hareketi de zuhura gelmişti.  Bediüzzaman Hazretleri bu hareketin yayılmaması, umumileşmemesi ve küçülüp mahallî kalması için azami gayret sarfetti.  Molla Abdülmecid Efendi Hatıra defteri'nde bu hadiseyle ilgili olarak şunları kaydeder:  “Birinci Harb-i umumi arefesinde Bitlis çevresinde vuku' bulan bu hadisede, hadisenin etrafa yayılmaması için Van Valisi Tahsin Bey ve Bitlis Valisi Mustafa Abdûlhalık (Renda) ile beraber çalıştı. Hadisenin mahallî, cüz'î ve te'sirsiz bir halde kalmasına muvaffak oldu.” BEDiüZZAMAN'A EDiLEN MüRACAAT  Bitlis hadisesini çıkaranların ele başıları, isyana girişmeden, önce Van'a gelerek Bediüzzaman'a müracaat ederler ve kendisinin de yardımcı olmasını isterler.  Bediüzzaman'ın bunlara cevabı; 12 sene sonra 1925'te şeyh Said'in müracaat mektubuna verdiği cevabın aynısı olmuştur.  Hadiseyi bizzat Bediüzzaman'dan dinleyelim:  “Eski Harb-i Umumi'den evvel, ben Van'da iken, bazı dindar ve müttakî zâtlar yanıma geldiler, dediler ki: “Bazı kumandanlarda dinsizlik oluyor. Gel bize iştirak et, biz bu reislere isyan edeceğiz:”  Ben de dedim: o fenalıklar, o dinsizlikler, o gibi kumandanlara mahsustur. Ordu onunla mesul olmaz. Bu ... Devamı

Bir Vecize

2015-09-18 16:09:00

  Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acib zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zarurîdir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-ı içtimaiyeye baktığı zaman, bu beş esası kuvvetli ve kudsî bir surette tesbit ve tahkim ederek, asayişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise; bu yirmi sene zarfında Risale-i Nur'un, yüzbin adamı vatan ve millete zararsız birer uzv-u nâfi' haline getirmesidir. Envar/Şualar ( 349 )... Devamı

Fotoğraf |  görsel 1

Yozgat Nur |  görsel 1