.:YOZGATNUR66:. Aklını Doğru Kullan Huzur Bul!

Yozgat Nur |  görsel 1

50-

BiTLiS HADiSESi ( 1913 ) NEDiR?

2015-09-19 12:37:00

  BiTLiS HADiSESi ( 1913 ) NEDiR?     (*) Bediüzzaman Hazretleri Van’a geldiğinde evvela Horhor Medresesi’ni tanzim ve tedris işini ayarlayıp ders vermeye başladığı gibi, 1913'ün yaz aylarında Medreset-üz Zehra’sının temelini atma işini de yürütmekteydi.  Bu sene içinde Bitlis hadisesi ismiyle anılan Hizanlı şeyh Selim başkanlığında ve Bitlisli şeyh şehabeddin ve Seyyid Ali'nin kumandasındaki hareketi de zuhura gelmişti.  Bediüzzaman Hazretleri bu hareketin yayılmaması, umumileşmemesi ve küçülüp mahallî kalması için azami gayret sarfetti.  Molla Abdülmecid Efendi Hatıra defteri'nde bu hadiseyle ilgili olarak şunları kaydeder:  “Birinci Harb-i umumi arefesinde Bitlis çevresinde vuku' bulan bu hadisede, hadisenin etrafa yayılmaması için Van Valisi Tahsin Bey ve Bitlis Valisi Mustafa Abdûlhalık (Renda) ile beraber çalıştı. Hadisenin mahallî, cüz'î ve te'sirsiz bir halde kalmasına muvaffak oldu.” BEDiüZZAMAN'A EDiLEN MüRACAAT  Bitlis hadisesini çıkaranların ele başıları, isyana girişmeden, önce Van'a gelerek Bediüzzaman'a müracaat ederler ve kendisinin de yardımcı olmasını isterler.  Bediüzzaman'ın bunlara cevabı; 12 sene sonra 1925'te şeyh Said'in müracaat mektubuna verdiği cevabın aynısı olmuştur.  Hadiseyi bizzat Bediüzzaman'dan dinleyelim:  “Eski Harb-i Umumi'den evvel, ben Van'da iken, bazı dindar ve müttakî zâtlar yanıma geldiler, dediler ki: “Bazı kumandanlarda dinsizlik oluyor. Gel bize iştirak et, biz bu reislere isyan edeceğiz:”  Ben de dedim: o fenalıklar, o dinsizlikler, o gibi kumandanlara mahsustur. Ordu onunla mesul olmaz. Bu ... Devamı

Bir Vecize

2015-09-18 16:09:00

  Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acib zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zarurîdir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-ı içtimaiyeye baktığı zaman, bu beş esası kuvvetli ve kudsî bir surette tesbit ve tahkim ederek, asayişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise; bu yirmi sene zarfında Risale-i Nur'un, yüzbin adamı vatan ve millete zararsız birer uzv-u nâfi' haline getirmesidir. Envar/Şualar ( 349 )... Devamı

Bir Vecize

2015-09-17 09:56:00

Fakat bizim iştigal ettiğimiz vazife-i zaruriye-i insaniye ise, herkese her zaman ciddî alâkası var. Bu vazifemizi beğenmeyenler ve kaldıranlar, ölümü kaldırmalı ve kabri kapamalı!" Şualar / 340   Devamı

Bir Vecize

2015-09-16 10:12:00

Ermeniler'in maksadı Kürdleri aldatmaktan başka bir şey olamaz. Çünkü ileride Kürdlerin kemiyyeten hal-i ekseriyette bulunduklarını inkâr edemeseler bile, keyfiyyeten, yani ilmen, irfanen kendilerinden dûn oldukları bahanesiyle, Kürdleri bir millet-i tabi'a haline getirecekleri muhakkaktır. Buna ise, aklı başında olan hiçbir Kürd taraftar değillerdir. Devamı

Bir vecize

2015-09-16 09:48:00

  İslamiyyet, herhangi bir ırkın diğer bir unsur-u İslâm aleyhine olarak menfî surette intibah hasıl etmesini kabul edemez. Binaenaleyh, Kürdleri Müslümanlıktan ayırmak isteyenler, esasat-ı İslâmiyeye muhalif hareket ediyorlar. Devamı

Sözler Neşriyat'ın Satış ve Tanıtım Merkezine İlgi Büyük

2015-08-31 09:23:00

Sözler Neşriyat'ın Satış ve Tanıtım Merkezine İlgi Büyük!   İstanbul Üsküdar'da 2014 yılından beri Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Kur'an tefsiri Risale-i Nur Külliyatının, Kur'an ve ilmihal gibi islami eserlerin satışının ve tanıtımının yapıldığı Arslanbey Vakfının yeni hizmet binasının altında bulunan Sözler Neşriyatın satış ve tanıtım ofisine ilgi her geçen gün artıyor.   Satış ve tanıtım noktasında 52 dile cevrilmiş Risale-i Nurları bulmak mümkün. Merkezde ayrıca tevafuklu ve diğer Kur'anlardan da bulunuyor. Bununla birlikte temel islami eserlerden olan ilmihallerde bulmak mümkün.   Sözler Neşriyat'ın satış ve tanıtım merkezinde görevli olan Cihan Basumlu beyin açıklamalarına göre çevreden her kesimden insanların merakını celbdeden Risale-i Nurların muhteviyatını sormak için insanlar geliyorlar ve gördükleri ve duydukları karşısında hayranlıklarını gizleyemiyorlar.   Satış ve tanıtım merkezinde, okuma alanında kitapları rahatça incelerken ikram edilen içecekler ise ayrı bir güzellik katıyor.   Sözler Neşriyat Adres: Valideatik Mah. Nuh Kuyusu Cad No:79 Üsküdar  Telefon : 0545 779 1535   Kaynak: Risaleajans   Risale-i Nur Araştırma Merkezi Yozgatnur  ... Devamı

Neşriyat Kavgalarının Özünde Rant mı Var?

2015-08-29 21:16:00

Neşriyat Kavgalarının Özünde Rant mı Var?   "Bakarsak; yayınevleri, o yayınevlerinde köşeleri tutmuş bazı isimler, onların aldığı primler vs... Böyle bir tabloyla da karşılaşabiliriz. Diğer tarafta ise hayatını Risale-i Nur'a vakfetmiş veya vakfetmek isteyen, ama o yapılar içerisinde olmadığı için aynı zamanda maişet için de çalışıp çabalaması gereken kişilerle de karşılaşabiliriz." Her pazartesi TV111 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Alternatif Bakış programında bu hafta, araştırmacı-yazar Metin Karabaşoğlu ve hukukçu Ömer Faruk Uysal, Şener Boztaş'ın "Risale-i Nur'un neşri ve Nur hizmetinin geleceği..." temalı sorularını yanıtladılar. Program içinde sık sık 'tartışmaktan ve yüzleşmekten kaçındığımız sorunlarımıza' dikkat çeken Karabaşoğlu; Boztaş'ın "Risale-i Nur'un neşrinde gözetilmesi gereken hassasiyetler nelerdir? Ve buradan elde edilen gelirler nasıl kullanılmalıdır?" şeklindeki sorusuna ilgi çekici cevaplar verdi.  Risale-i Nur külliyatının, bugün, farklı tasarım versiyonlarıyla onlarca yayınevi tarafından basıldığını hatırlatan Karabaşoğlu; bu yayıncı sayısındaki artışın da sağlıklı olmadığına, ayrıca yapılan yayıncılık içerisinde elde edilen paranın da doğru bir şekilde kullanılamadığına dikkat çekti. Normalde, Bediüzzaman'ın vasiyetine göre, neşir hizmetinde elde edilen gelirin yine neşir hizmetinde ve özellikle hayatını Kur'an talebeliğine vakfetmiş insanların geçiminin sağlanmasında kullanılması gerektiğine işaret eden Karabaşoğlu; ama mevcut durumda (bu vasiyetin hakkını veren yayıncılar da -ENVAR, İHLAS NUR VE SÖZLER NEŞRİYATLAR- olmakla birlikte) yayınevi yapılanmalarının, kimin ne kadar prim kazanacağı tartışılan ve yalnız buna odaklanılan bir rant sistemine dönüşmüş o... Devamı

İbadet, imanın muhafazası hükmündedir...

2015-08-29 09:06:00

İbadet, imanın muhafazası hükmündedir... Astronomi, biyoloji, arkeoloji gibi bilimlerden az çok nasibi olanlar anlar ki;       İbadetin asıl manası; kulun Allah'a karşı aczini ve fakrını anlayıp O'na teslim olmasıdır. İhlas Sûresi'nde “Allah'us-Samed” ayeti vardır; Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey Allah'a muhtaçtır.bu dünyayı yaratan Allah, bir başka âlemi de yaratmıştır; bizi bu dünyaya getiren Allah, bizi başka bir âleme götürecektir. Yani anlaşılıyor ki, biz uzun bir yolculuğa çıkmışız. İşte bu yolculukta Müslüman'ın azığı ibadettir.     O'nun mülkünde yaşıyoruz. Yarattığı havadan, güneşten, aydan istifade ediyoruz; bitkilerden, hayvanlardan ve meyvelerden yararlanıyoruz; denizden, dağdan menfaat sağlıyoruz. Yağmuru bizim için yağdırıyor, rüzgârı bizim için estiriyor; baharı bizim için nimetlerle dolu bir sofra gibi önümüze seriyor. Bizi taş, toprak, hayvan yapmamış, insan olarak yaratmış ve her şeyi de bizim istifademiz için emrimize vermiş. Sonra bize iman nasip etmiş. Dahası en büyük nimet olan İslam ile şereflendirmiş…     Şimdi kendi kendimize soralım; bizi mükemmel yaratıp bunca ihtiyacımızı karşılayan, bunca nimetleri verip bizi nazlı bir çocuk gibi besleyen Allah'a teşekkür etmemiz gerekmez mi? “Evet, teşekkür etmemiz gerekir.” diyorsak, işte o teşekkürün adı ibadettir. İbadet etmeyen insan, Allah'a karşı bunca nimetlerden dolayı teşekküre ihtiyaç görmüyor demektir. İbadet aynı zamanda Allah'a itaattir.     Allah bize haramlardan kaçmamızı, helallere ittiba etmemizi emretmiş. Mesela bir otobüs şoförü her an yola dikkat eder. Gittiği yol boyunca ş... Devamı

Cemaat Din Değildir!

2015-08-24 19:19:00

Cemaat Din Değildir!        “Tarîkat, şeriat dairesinin içinde bir dairedir. Tarîkattan düşen şeriatadüşer; fakat -maazallah- şeriattan düşen ebedî hüsranda kalır.” [1]        “Cenab-ıHakk'anâzır ve ona vâsılolanyollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.   Âdi bir yol kapandığı zaman, bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, cehaletin en büyük bir şahididir. Bu adamın meseli, gayet büyük askerî bir karargâhı hâvi büyük bir şehirde, karargâhın bayrağını görmediğinden, sultanın ve askeriyeye ait bütün şeylerin inkârına veya teviline başlayan adamın meseli gibidir.” [2]               Bir saray, yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla, o saraya girilebilir, öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa, o saraya girilemeyeceği söylenemez.               İşte hakaik-i imaniye o saraydır. Herbir delil, bir anahtardır, isbat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaik-i imaniyeden vazgeçilmez ve inkâr edilemez. Şeytan ise, bazı esbaba binaen, ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir; isbat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. "İşte, bu saraya girilmez, belki saray değildir, içinde bir şey yoktur." der kandırır.” [3]               Malumdur ki herbir insan bir alemdir. Kendi iki ayaklı cismani aleminin içerisinde var olan ... Devamı

Ben Tenezzül Etmem!

2015-08-21 12:34:00

Ben Tenezzül Etmem!   “Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz.[1]” Bu söz ilerleyen zaman ve tarih sahnesine levh-i âlâdan çıkan her hadise ile kendisini göstermektedir. Basiret sahibi olan görmektedir. Bazan basar kör olsa da göremese de basiretten kaçmamaktadır.   Nitekim Zamanın muktezasınca hatt-ı hareket etmeyen kimseler zamanın çarkları arasında ezilip mahvolmaya mahkumdur. Bundan kaçış söz konusu değildir. Malum bakkal hesabı ile holdink veya avm yürütülemez.  Bizler ise ehl-i sünnet ve cemaat olan nur talebeleri de hizmetimizin istikametini muhafaza ve müdafa etmekle mükellef ve muvazzafız.   Nura sadakatle, nurun bekçiliğini ihsan-ı ilahi ile omuzumuza Cenab-ı Hak koymuş. Biz Bu vazifeyi almadık, verildi. O hâlde biz de verilen bu vazifeyi en güzel surette ifâ ve icrâ etmekle mükellefiz. Bu aslında hem bir mesuliyet hem bir taltiftir. "Bir tek adam seninle hidayete gelse, sahra dolusu kırmızıkoyun, keçilerden daha hayırlıdır." [2] o halde bize neler oluyor ki bu vazifeyi icra edenleri ve kendimizden daha güzel becerenleri çekemiyoruz?   Bu vazifeyi ifa ederken de sadakat bizler için olmazsa olmaz olan bir esastır. Sadakat denildiği ve tarif edildiği gibi yapılmasıdır. Kendisine insanın bir hedef tayin edip o maksada müteveccihen hareket etmelidir. Bu hareketin neticesi kader, hadiselerin meydana gelmesi kazadır. Bizim hizmette ihtiyarımızı kullanmamız ise atâ olmaktadır.   Risale-i Nur Hizmeti Kimsenin Babasının çiftliği değildir. Bu sebeple kendin pişir kendin ye tarzında bir hizmet olmaz. Ama yapanlar var denirse ona da derim ki: o Nur hizmeti olmaz kendi halinde bir şey olur. Bir nevi lokal hizmeti gibi. Kafana göre hizmet et, nasıl ede... Devamı

Hizmetle Meşgul Olmak

2015-08-21 10:31:00

Hizmetle Meşgul Olmak   Saniyen: Şöyle düşünüyordum: Eğer yalnız adüvv-i ekber olan nefsin hilesinden ve cin ve ins ve şeytanların mekrinden emin olayım diye herkes başını karanlığa çekse ve kendisi kûşe-i nisyana çekilse veya çekilmek istese ve âlem-i insan ve âlem-i İslâm mühmel kalacak, kimsenin kimseye faidesi olmayacak bir zaman olsa; ben din kardeşlerime bu nurlu hakikatleri iblâğ edeyim de, Allahü Zülcelâl nasılşe’n-i ulûhiyetine yaraşırsa öyle muamele eylesin. Nefsimi düşünmekten kat’-ı nazar etmeyi yine o zamanlarda çok faideli görüyordum. (Barla 27) Bundaki hikmet nedir? Burayı nasıl anlayabiliriz?   Elcevap:   Bir kimsenin imanını kurtarırsam, o zaman bana Cehennem dahi gül gülistan envar ve ihlas nur / Tarihçe-i Hayat ( 23 - 24 )   Cehennem'de vücudum o kadar büyüsün ki, ehl-i imana yer kalmasın. envar ve ihlas nur / Sözler ( 757 )     herkesin hoş gördüğü saadet-i uhreviye ve Cehennem'den kurtulmaya vesile etmemek ve yalnız emr-i İlahî ve rıza-yı İlahîden başka hiçbir şeye âlet etmemek, bu zamanda Nur'un hakikî kuvveti olan sırr-ı ihlas-ı hakikîyi muhafaza etmeye beni mecbur etmiş ki:    Sıddık-ı Ekber'in (R.A.) dediği olan "Mü'minler Cehennem'e gitmemek için Allah'tan isterim, benim vücudum Cehennem'de büyüsün ki, onların yerine azab çeksin" diye söylediği kudsî fedakârlığının bir zerresini ben de kendime kazandırmak için, iman ile Cehennem'den birkaç adamın kurtulmaları i&cced... Devamı

Dellâl-ı Kur'an Said'in vekili..

2015-08-21 10:07:00

Dellâl-ı Kur'an Said'in vekili..   Evvelâ: Muhterem Üstadıma mâruzatta bulunmak için kalemi elime aldığım zaman, ruhumda büyük bir inkişaf hissediyor ve ihtiyarsızkalemim o andaki muvakkat duygularıma tercüman olduğunu görüyorum. (1) burayı nasıl anlayabiliriz?   Elcevap: Sözler hakkında hüsn-ü şehadetiniz, bana büyük bir teselli verdi. Vazifemin bitmediğine dair bürhanlarınız gayet kuvvetlidirler, lâkin ben gayet kuvvetsizim. Fakat Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip, o bürhanlara serfüru' ediyorum.   Cemaata Sözler'i okumak zamanında, sendeki hissiyat-ı âliye ve fazla inkişaf ve fedakârane hamiyet-i diniye galeyanının sırrı şudur ki:   Velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin envârı altına girdiğin içindir. O vakit sen, dellâl-ı Kur'an Said'in vekili belki manen aynı hükmüne geçtiğin içindir. (2)   Yani bir insan ders okurken veya birisine bir şeyler izah ederken veya tefekkürle okuduğu zaman Dellal-ı Kur'an olan üstadımız Bediüzzamanın ders verme makamına çıkmaktadır.   Selam ve Dua ile Muhammed Numan ÖZEL Haşiye - Mehaz:   (1) Envar Neşriyat / Barla Lahikası ( 27 ) (2) Envar Neşriyat / Barla Lahikası ( 253 )       Risale-i Nur Araştırma Merkezi Yozgatnur... Devamı

insanın Bahçesi

2015-08-16 23:23:00

 Dördüncü Nokta: Âlem için tek bir yüz, bir cihet değil, pek çok umumî ve muhtelif vecihler vardır. Ve faideleri temin eden, kesretle umumî ve mütedâhil yani birbiri içinde cihetler vardır. Ve istifade yollarının da envaen türlü türlü tarîkleri vardır. Meselâ senin güzel bir bahçen vardır. bahçe, bir cihetten senin istifadene tahsis edildiği gibi, diğer bir cihetten de halkı faidelendirir. Meselâ o bahçenin hüsnüne, güzelliğine her bakan bir zevk alır, bir inşirah peyda eder; bunda bir mâni' yoktur. Kezalik insanın beş zahirî, beş bâtınî olmak üzere on tane hassesi ve duygusu vardır. İnsan bu duygularıyla ve keza cismiyle, ruhuyla, kalbiyle dünyanın herbir cüz'ünden istifade edebilir; mâni' yoktur. İşarat-ül İ'caz ( 186 )   Devamı

Risale okumalarını inceden inceye hazmederek yapmak

2015-08-16 09:14:00

Risale okumalarını inceden inceye hazmederek yapmak Risale-i Nurları okumada, anlamada ve anlatmada ilk  sahipleneceğimiz ve donanımlı olacağımız kurallar, düsturlar,  prensiplerin başında şevk, ümid, aşk ve gayretle, heyacandır…   Heyecanla, şevkle, aşkla ve ümidle elde edilen gayret ve çalışmanın önünde Allah’ın izniyle hiçbir mani hiçbir engel duramaz, dağılır ve yıkılır. Okumanın en büyük manisi okumamak isteği olduğu gibi, anlamanın en büyük engeli, manisi de anlamak isteğinin, arzusunun olmamasıdır… Yol yordam bilmemek, düstursuzluk, prensipsizlik ve başkalarının cebine aklını koyarak Risale-i Nurları anlamak için okumanın, kavramak ve sahiplenmenin en büyük ve mühim manileri, engelleridir… Risale-i Nur’u anlamak için okumanın “Nasıl başlasam?”, “Hangi yolu izlesem ?”, “Ne kadar zaman ayırsam?” gibi şübehat ve vesveselere yenik düşmüş fikirlere, tarzlara, yollara ihtiyacı yoktur… Risale-i Nurlarla ilk muhatabiyetinizde yapacağınız iş; son deme kadar, onları okumaktır, okumaktır, okumaktır… İnsanı ve zihnini meşgul edip, şübehatla vazgeçirecek meşgalelere yol vermemektir… Büyük ve sizce önemli işleriniz için nasıl zaman ayırıp, planlar, programlar yapıp, bir hedef ve gayeye ver verip sonuna kadar işi takip ediyorsak… Bu iman, Kur’an, İslamiyet konularında çok mühim bir iş olan Risale-i Nurları da bir plan, program ve gaye ile anlamak, öğrenmek ve hayatımızda tatbik edebilmek için dikkatlice ve inceden inceye hazmederek, düşünerek, akıl ve mantık mizanlarında tartarak ve teslim olarak okumalıyız.  Nasıl ki, kıymet verdiğimiz her meşguliyeti bir netice için yapıyoruz. R... Devamı

NİFAK CEREYANININ RiSALE- i NUR CEMAATINI DAĞITMA PLÂNI

2015-08-12 12:14:00

  NİFAK CEREYANININ RiSALE- i NUR CEMAATINI DAĞITMA PLÂNI   Cemaatiçine hulûl eden nifak cereyanı, cemaat içindeki  bazı safdilleri ve garazkârları ve enaniyet hastalarını bulup onların enelerini okşayarak hizmet alehinde alet ederler. Hem bu safdiller, kitabdaki hükümlere göre düşünüp hareket etmeye alışmadıklarından yanlışı-doğruyu ve hizmet hayatına gelecek büyük zararları fark edemezler. Hem bu gafil ve kuru kalabalık, şahsa bağlandıkları cihetle, nifak cereyanı bunların nazarında bazı şahısları göklere çıkarır. Tâ ki i’la ettiği o şahısları iftiralarla çürütüp yere atınca, ona bağlı olan avam, inkisar-ı hayale düşsün, hizmetten kopsun ve perişan olsun. Nifak cereyanının bu planı oldukça dehşetlidir. Hem de bu ifsada alet olanların mesuliyetleri ve cezası dahi, alet oldukları tahribat derecesinde büyük olur ve akıbeti de  felakettir. Evet, Bediüzzamanın şu ikazına dikkat gerek. Şöyle ki:  ­*@ÅX7!ö­v­UÅ,«W«B«4ö!x­W«V«1ö«w<¬HÅ7!ö]«7¬!ö!x­X«6²h«#ö«ž«:ö   âyet-i kerimesi fermanıyla: Zulme değil yalnız âlet olanı ve tarafdar olanı, belki edna bir meyledenleri dahi, dehşetle ve şiddetle tehdid ediyor. Çünki rıza-yı küfür, küfür olduğu gibi; zulme rıza da zulümdür.” M:362 Kitabdaki düsturlara bedel, şahsa bağlananların akıbetlerini göteren bir-iki nümune: “-Risale-i Nur'un has şakirdleri müstesna olarak- başkaları beni büyük bir makamda bilmekle, kuvvetli bir alâka ve hizmet gösterir. Hem mukabilinde, dünyada, ehl-i velayet gibi nuranî neticeleri ister. Sonra bize hizmeti ... Devamı

AHiRZAMAN FİTNESNDEN UZAK DURMAK

2015-08-12 09:12:00

  AHiRZAMAN FİTNESNDEN UZAK DURMAK   Tatbiki Şekli. Yani “Nelerden Uzak Durulacak?   “Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan her asırda her ferde hitab eder bir ilm-i muhit ve bir irade-i şamile ile herşeye bakabilir; ve madem ülema-i İslâm'ın ittifakıyla, âyetlerin mana-yı sarihinden başka işarî ve remzî ve zımnî müteaddid tabakalarda manaları vardır. Ve madem يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   gibi hitablarda her asır gibi, bu asırdaki ehl-i iman, Asr-ı Saadetteki mü'minler gibi dâhildir. Ve madem İslâmiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur'an ve Hadîs ihbar-ı gaybî ile, ehl-i imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetle haber vermiş.”  (K: 186)   “Altıncı Mes'ele: Rivayette var ki: "Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hâkim olmaz." Bunun için, binüçyüz sene zarfında emr-i Peygamberîyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş, azab-ı kabirden sonra مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَ مِنْ فِتْنَةِ آخِرِ الزَّمَانِ vird-i ümmet olmuş. Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki: O fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, belki zevkle irtikâb ederler. Meselâ; Rusya'da hamamlarda kadın-erkek beraber çıplak girerler ve kadın kendi güzelliklerini göstermeğe fıtraten çok meyyal olmasından seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar ve fıtraten cemalperest erkekler dahi, nefsine mağlub olup o ateşe sarhoşane bir sürur ile düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları birer cazibedarlık ile pervane gibi nefisperestleri etrafına toplar, sersem eder. Yoksa cebr-i mutlak ile olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz.&rdquo... Devamı

Son Şahitlerde SEYYiD SALiH Özcan Ağabey (rh)

2015-08-08 12:17:00

Son Şahitlerde SEYYiD SALiH Özcan Ağabey (rh)   Ali Ekber Şah'ın ziyareti "l950'lerde Pakistan'dan gelen Maarif Nâzır Vekili Ali Ekber Şah Emirdağ'a Üstadı ziyarete gelmişti. Beraberlerinde tercüman olarak da Salih Özcan bulunuyordu. Ziyaret sırasında Üstad 'Ben çoktan beri Arapça konuşmadım. Siz tercüme edin,' diye Salih Özcan'ın tercüme etmesini istemişti. Salih Özcan bir müddet tercüme etti. Sohbetler derinleşince işin içinden çıkılmaz oldu. Hemen Arapça olarak konuşmaya başlayan Üstad bir saat kadar Ali Ekber Şaha ders verdi.     KAYNAK: Nur.Gen.tr  ***** "Üstadın seyyidliği" "Ziyaretlerimden birisinde Salih Özcan da bulunuyordu. Üstad ona, 'Kardeşim Salih! Sen hakikî seyyidsin. Nuriye de seyyid, Mirza da seyyid' dedi.    KAYNAK: Nur.Gen.tr *****    VAHDETTİN GAYBERİ 1919'da Şanlıurfa'da doğdu. Ticaretle meşgul olmaktadır.   "Ceylan Çalışkan'la karşılaşmamız"   "Salih Özcan'la talebeliğinde sık sık görüşüyorduk. Üstad Hazretlerinden sitayişle bahsediyor, büyük bir merakla eserlerine hayranlık duyuyorduk. Hergün Üstadı ziyaret için, içimizde heyecan ve büyük bir arzu doğuyordu.   "Cenab-ı Hak nasip etti, birgün çok genç ve nuranî yüzlü , hayatta hiç görmediğim ve  hemen içimde büyük yakınlık ve âşinalık duyduğum birisi dükkânın tezgâhını eliyle açarak içeriye girdi. Emirdağ'dan, Üstadın yanından geldiğini bildirince heyecan ve iştiyakımız daha da arttı. 'Ben ... Devamı

Salih Özcan'ın Hilâl Dergisindeki şiiri

2015-08-08 11:52:00

Salih Özcan'ın Hilâl Dergisinin Nisan-Mayıs l960 tarihli 2. cildin l4. sayısında Hulûsî Bitlisî Aktürk'ün Kalender Asrî imzasıyla yazdığı şiiri:   Said Nursî için   Bediüzzaman'dır Said Nursî,   Bitlis, Van beyninde gelmiş dünyaya,   Urfa'da o nurlu asırlık dâhi,   Kadir gecesinde erdi Mevlâ'ya,   Ramazan'dan mâlûm Kur'ân-ı Kerîm,   Kadrini göstermiş arz-ı semâya   Dünyada esirdi, Cenette hürdür,   Hayatta sadıktı, haklı dâvâya;   Peygamberin ceddi Halilurrahman,   Said'i yükseltir, Arş-ı Âlâya,   İbrahim Halil'e Nemrud'un zulmü   Tarihen intikal etmiş uhraya,   Bediüzzaman'ı medenî devran,   Neden esir etti, her esirrâya;   Beynelmilel Ağa Han'lar, Gandiler,   Dinde uymuş muydu asrî sevdaya?   Onlar kanaatta serbest yaşadı,   Saik de oldular haklı iğvaya,   Said'e tarikat isnad edenler,   Dönmedir, kapılmış ehl-i havraya,   Yakındır kıyamet şeksiz hesapla,   Sıratlar, mizanlar kaldı ferdaya;   Meryem ismetine şahid Saidi,   Şakîler uğrattı hep iptilâya;   Yüz otuza bâliğ nurlu âsârı,   Yaşar armağandır, bağlı manâya;   Tahtı Türk İslâmın kalbinde sabit   Said baş eğmezdi zulme, ednaya;   Mücevher tarihle misafir olsun,   Şâhımıza, Hâtem-ül Enbiyaya.* ------------------- *:Son satır, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri... Devamı

Ahmet KALKANA Cevaplar

2015-08-04 09:23:00

Nurculuk ve Gülen Hareketinin Din Anlayışı/Ahmed Kalkan isminde ki videoda Selefi ve Tekfirci anlayış ve islamoğlu ve bayındır ağzı ile konuşan videoya cevaptır.   Bu vatandaş ezbere ve mustafa islamoğlunun ve a. bayındırın ve selefi/vehhabi/harici ve tekfirci ağızla ve bunun önüne koyulan metni papağan gibi okumaktadır.  1 - Kendi karman çorman hatıraları ile bir şeyler anlatıyor.   2 - 25. dk de dediği yeri "risalelerin her harfine 20 sevap verilir"   3 - imanla kabre girmek meselesi ise okuduğumuz iman hakikatleri insanın manevi aleminde perçinleşip şeytanın insanın imanını çalamamasıdır.   4 - f. gülen ile nurculuk arasında bir bağ ve bağlantı yok.   5 - 25.48'de kur'an ayetlerinin sayıları yanlış vurgulanmış demekte ama, önüne koyulan metinde kaç tane olduğu yazmadığı için bu sakallı m. islamoğlu ve varyentalleri gibi mesnedsiz konuşmaktadır.    6 - 26.00 dk de kur'anda adı geçiyor mesele ise: bu sakallı arkadaş ne diyor ebced hesabı ile diyor. yani ebced hesabı denk geliyor. yani bu ebced hesabı bir realitedir.   7 - 27 de dediği "kendisine vahy geliyor.." bediüzzaman hayata iken kendisine bu yaftayı chp zihniyeti yapmıştı. bu sakallı arkadaşta chp'nin yolunda yürüyerek böyle bir dahiyi - AKLINCA ÇÜRÜTMEYE VE YERİNE KENDİSİNİ KOYMAYA ÇALIŞMAKTA-  bediüzzaman asla sahte peygamberlik iddiasında bulunmamıştır.  ihtar edildi, hatırlatıldı manasındadır. daha ihtar ile ilhamı veya vahyi ayırt edemeyip geçip öyle artistlik olsun diye konuşması kendisini gülünç duruma düşürmekten öte bir şey değildir. 8 -  F. GÜLEN'İN RÜYA MESELESİ İSE: bizce de bu üfürüktür. 9 - 29.16 da: KALKAN DİYOR Kİ "Cehennem'... Devamı

SEY­YİD SA­LİH ÖZCAN Ahirete irtihal Etti

2015-08-03 08:16:00

Ömer Özcan’ın haberi: RİSALEHABER-1929 yı­lın­da Ur­fa’nın Ak­ça­ka­le il­çe­sin­de doğ­muş­tur. İyi de­re­ce­de Arap­ça bi­lir. Ankara’da uzun se­ne­ler Hi­lâl mec­mu­a­sı­nı neş­ret­miş­tir. Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayat kitabının “Hariç Memleketler” bölümünde isminin çokça geçmesinden de anlaşılıyor ki; Sa­lih Özcan Ağa­be­y, İs­lâm âle­mi­nin ta­nın­mış si­ma­la­rıy­la sıkı dost­luk mü­na­se­bet­le­ri kurmuştur. Nur hiz­me­tleri­nin de daha çok dış mem­le­ket­le­re ba­kan kı­sım­la­rıy­la alâ­ka­dar­dır. Eserlerde adı daha çok “Seyyid Salih” olarak geçer. Çünkü O, seyyiddir… Bediüzzaman Hazretlerinin, “Be­nim met­ru­ka­tım ve Ri­sa­le-i Nur’dan olan be­nim hu­su­sî ki­tap­la­rım ve güzel cilt­len­miş mec­mu­a­la­rım ve­sair şey­le­ri­min bü­tü­nü­nü, 12 kah­ra­man kar­deş­le­ri­me va­si­yet edi­yo­rum” de­di­ği va­si­yet­na­me­sin­de “Sey­yid Sa­lih” olarak onun da adı geç­mek­te­dir. Salih Özcan Ağabeyimizle 2011 yılında tekrar uzun sohbetlerimiz oldu. Bunların çoğunu kamera ile kaydettik. Ayrı bir çalışma ile inşallah ileride yayınlamak nasip olur… Rİ­SA­LE-İ NUR’DA SEY­YİD SA­LİH ÖZCAN “Pa­kis­tan’da­ki Nur ta­le­be­le­... Devamı

Fotoğraf |  görsel 1

Yozgat Nur |  görsel 1